Staré Mesto

Zóna Centrum-Panenská

Zóna Hlavná stanica-Blumentál

Ako správca ciest a prevádzkovateľ parkovacieho systému PAAS v centre mesta – zóna SM0: Centrum – Panenská Vás v záujme predchádzania škôd vyzývame, aby ste so žiadnym subjektom neuzatvárali zmluvné vzťahy a ani neposkytovali žiadne finančné plnenia za účelom vyhradenia, resp. nájmu parkovacích miest v zóne SM0 (a ani v inej zóne v rámci parkovacieho systému PAAS). Táto informácia platí aj pre predlžovanie aktuálne ukončených zmlúv. Jediným legálnym správcom a prevádzkovateľom všetkých parkovacích miest v zóne SM0 je od 31.7.2023 Hlavné mesto SR Bratislava.

Na nepredlžovanie, alebo neuzatváranie zmluvných vzťahov s inými subjektami sme držiteľov vyhradenia z minulosti upozorňovali aj pred termínom 31.7.2023 a toto platí i naďalej. Taktiež Vás vyzývame na dodržiavanie platného dopravného značenia vodorovného alebo zvislého.

Oddelenie parkovania, Magistrát hlavného mesta

Informácie o zóne

Dňa 31.7.2023 bola zóna Staré Mesto Centrum – Panenská zaradená do systému regulovaného parkovania PAAS. To znamená, že parkovanie tu prevádzkuje mesto Bratislava podľa jednotných pravidiel regulácie parkovania schválených mestským zastupiteľstvom v roku 2019. Nadviazali sme tak na zónu SM1, kde je už spustený systém regulovaného parkovania PAAS od mája 2022.

Parkovanie v zóne SM0 je od 31.7.2023 možné len s platnou parkovacou kartou PAAS alebo po úhrade hodinového parkovného. Zóna je spoplatnená v čase 8:00 – 24:00, so sadzbou cez pracovné dni 2 eur/h a cez víkendy a sviatky 1 eur/h.

V zóne SM0 sme zrealizovali v prvom kroku prioritne zmeny zvislého dopravného značenia, tieto zmeny nájdete v projekte nižšie. Následne sme vypracovali komplexný projekt zmien vodorovného dopravného značenia a tento sme predložili na pripomienkovanie obyvateľkám a obyvateľom.

Online stretnutie k plánovaným zmenám sa konalo dňa 19.6.2023 o 17:00.

Záznam zo stretnutia k PAAS zóne SM0

Otázky a odpovede

Som rezident zóny a aktuálne mám zakúpenú rezidentskú kartu BPS PARK a.s.

Po spustení zóny PAAS k dátumu 31.7.2023 bude možné v zóne parkovať už len s platnou rezidentskou parkovacou kartou PAAS, ktorá sa bude dať zakúpiť v priebehu júla. Ak však Vaša rezidentská karta BPS PARK a.s. platí dlhšie ako do augusta 2023, mestská časť pripravila kompenzovanie  alikvotnej čiastky za nevyčerpané obdobie pre karty vydané do 31.7.2023. 

Registráciu pre žiadateľky a žiadateľov kompenzácie BPS karty nájdete tu: https://staremesto.egrant.sk/
Podmienky pre kompenzáciu alikvótnej čiastky:
  • Žiadateľom o poskytnutie príspevku môže byť len držiteľ platnej rezidentskej parkovacej karty BPS PARK a.s. s trvalým pobytom na uliciach patriacich do Zóny č. 0.
  • Žiadateľ sa musí preukázať platným potvrdením o úhrade rezidentskej parkovacej karty BPS PARK a.s. v prospech spoločnosti BPS PARK a.s..
  • Žiadateľ musí byť v čase podania žiadosti o poskytnutie príspevku držiteľom rezidentskej parkovacej karty PAAS platnej v Zóne č. 0.
  • Žiadosť sa podáva výlučne na elektronickom formulári, ktorý bude zverejnený na webovom sídle mestskej časti.
  • Žiadosť sa podáva od 1. júla do 30. septembra 2023
Príspevok bude žiadateľovi vyplatený na jeho bankový účet uvedený v žiadosti, a to v lehote 60 kalendárnych dní od jej doručenia.
Som rezident zóny a aktuálne mám zakúpenú rezidentskú parkovaciu nálepku mestskej časti Staré Mesto

Rovnako platí, že po spustení PAAS 31.7.2023, budú môcť rezidenti v zóne parkovať len s platnou parkovacou kartou PAAS, ktorú si budete môcť zakúpiť v priebehu leta.

Ak v súčasnosti parkujete na uliciach, ktoré reguluje mestská časť Staré Mesto (napríklad Panenská) a máte zakúpenú parkovaciu nálepku mestskej časti, môžete si ju ponechať a parkovať v častiach mesta, ktoré zatiaľ nebudú regulované v systéme regulovaného parkovania PAAS a bude na nich naďalej platiť regulácia mestskej časti do doby, kým neprejdú pod celomestskú reguláciu PAAS. Ak Vaša rezidentská parkovacia nálepka mestskej časti platí dlhšie ako do augusta 2023 a nebudete ju chcieť využívať po spustení zóny PAAS, mestská časť pripravila kompenzovanie alikvótnej čiastky za nevyčerpané obdobie.

Podmienky pre kompenzáciu alikvótnej čiastky:

  • Žiadateľom môže byť len držiteľ platnej parkovacej nálepky s trvalým pobytom na uliciach zaradených do zóny SM0 Centrum – Panenská.
  • Žiadosť sa podáva výlučne na formulári, ktorý bude zverejnený na webovom sídle mestskej časti, súčasťou žiadosti bude parkovacia nálepka (aj poškodená), pre nalepenie ktorej je na žiadosti vyhradené miesto. FORMULÁR NA KOMPENZÁCIU
  • Žiadosť bude podaná najneskôr do 60 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia informácie mestskou časťou o spustení zóny dočasného parkovania.

Žiadateľ žiadosť doručí osobne do podateľne Miestneho úradu mestskej časti.

Výška príspevku je stanovená na 0,1068 EUR/deň nemožnosti využitia parkovacej nálepky, pričom však minimálna výška poskytnutého príspevku bude 7 EUR. Celková výška príspevku po prepočte podľa predchádzajúcej vety sa teda bude poskytovať vo výške 7 a viac EUR. Pokiaľ výška príspevku nedosiahne výšku 7 EUR, príspevok sa neposkytuje.

Príspevok bude žiadateľovi vyplatený na jeho bankový účet uvedený v žiadosti, a to v lehote 60 kalendárnych dní od jej doručenia.

 

Mám vyhradené parkovacie miesto na základe zmluvy so spoločnosťou BPS PARK a.s.

Ak máte vyhradené parkovacie miesto na základe zmluvy s BPS PARK a.s., bude potrebné, aby ste najneskôr do 21.7.2023  prišli na jedno z klientskych miest PAAS a nahlásili nám ho.

Ak do 21.7.2023 nepríde k prehláseniu vyhradeného parkovacieho miesta, ktoré je aktuálne zazmluvnené u BPS PARK, a.s., toto parkovacie miesto bude zrušené k 31.7.2023 a zaradené do systému regulovaného parkovania PAAS ako verejné parkovacie miesto. Pri zaevidovaní vyhradeného parkovacieho miesta v klientskom centre a predložení platnej parkovacej zmluvy s firmou BPS PARK, a.s. budeme akceptovať Vašu zmluvu s BPS PARK, a.s. do konca jej platnosti, najneskôr však do 31.5.2024. Tento krok robíme pre uľahčenie zmeny parkovania v tejto oblasti, a vyhradené parkovacie miesta (s výnimkou miest pre ŤZP osoby) už nebudeme povoľovať. Zmluvy na vyhradené parkovacie miesta s BPS PARK, a.s. uzatvorené po 25.5.2023 už nebudú akceptované a parkovacie miesta na základe zmlúv s dátumom uzatvorenia od 25.5.2023 nebudú vyhradzované.

KDE SI MÔŽETE ZAEVIDOVAŤ PARKOVACIE MIESTO?

Predajňa DPB, Hodžovo námestie 1
Po: 8:00 – 17:00
Ut – Št: 8:00 – 16:00
Pia: 8:00 – 15:00

Miestny úrad Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3
Po: 8:00 – 17:00
Ut: 8:00 – 15:00
St: 8:00 – 17:00
Št: 8:00 – 15:00
Pia: 8:00 – 13:30

Magistrát mesta Bratislavy, Primaciálne námestie 1
Po: 8:30 – 12:00, 13:00 – 17:00
Ut – Št: 8:30 – 12:00, 13:00 – 16:00
Pia: 8:30 – 12:00, 13:00 – 15:00

ČO K ZAEVIDOVANIU BUDETE POTREBOVAŤ?
K nahliadnutiu zmluvu s BPS PARK, a.s.

Ak je súčasťou zmluvy aj mapka, kde sa nachádza Vaše parkovacie miesto,
prosíme prineste ju so sebou, urýchlite tým proces novej evidencie.

Ak mapku parkovacieho miesta nemáte k dispozícii, pre zrýchlenie procesu novej
evidencie dopomôžete aj fotkou parkovacieho miesta (môže byť aj v telefóne).

Občiansky preukaz.

 

Mám vyhradené parkovacie miesto pre ŤZP osobu na základe zmluvy so spoločnosťou BPS PARK a.s.

Ak máte vyhradené ŤZP parkovacie miesto na základe zmluvy s BPS PARK a.s., bude potrebné, aby ste v termíne do 21.7.2023  prišli na jedno z klientskych miest PAAS a nahlásili nám ho.

Miesta pre ŤZP osoby sa nerušia, budú však postupne vyznačované už podľa aktuálne platných noriem, t.z. miesto bude označené zvislým dopravným značením „zákaz zastavenia“ s doplnkovou informačnou tabuľou „vyhradené parkovanie“. Miesta pre osoby ŤZP sa budú už riadiť pravidlami regulovaného parkovania PAAS, to znamená, že budú vyhradené už iba v lokalite trvalého pobytu žiadateľa. Údaje o Vašom vyhradenom parkovacom mieste pre ŤZP osobu potrebujeme, aby sme mohli parkovacie miesto zachovať (ak splní pravidlá systému regulovaného parkovania PAAS) aj v systéme PAAS a označili ho platným dopravným značením.

KDE SI MÔŽETE ZAEVIDOVAŤ PARKOVACIE MIESTO?

Predajňa DPB, Hodžovo námestie 1
Po: 8:00 – 17:00
Ut – Št: 8:00 – 16:00
Pia: 8:00 – 15:00

Miestny úrad Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3
Po: 8:00 – 17:00
Ut: 8:00 – 15:00
St: 8:00 – 17:00
Št: 8:00 – 15:00
Pia: 8:00 – 13:30

Magistrát mesta Bratislavy, Primaciálne námestie 1
Po: 8:30 – 12:00, 13:00 – 17:00
Ut – Št: 8:30 – 12:00, 13:00 – 16:00
Pia: 8:30 – 12:00, 13:00 – 15:00

ČO K ZAEVIDOVANIU BUDETE POTREBOVAŤ?
K nahliadnutiu zmluvu s BPS PARK, a.s.

Ak je súčasťou zmluvy aj mapka, kde sa nachádza Vaše parkovacie miesto,
prosíme prineste ju so sebou, urýchlite tým proces novej evidencie.

Ak mapku parkovacieho miesta nemáte k dispozícii, pre zrýchlenie procesu novej
evidencie dopomôžete aj fotkou parkovacieho miesta (môže byť aj v telefóne).

Parkovací preukaz model EÚ

Osvedčenie o evidencii – časť I. (malý technický preukaz)

Občiansky preukaz.

 

Mám Predplatnú parkovaciu kartu (abonentskú) na základe zmluvy so spoločnosťou BPS PARK a.s.

Ak máte predplatnú parkovaciu kartu na základe zmluvy s BPS PARK a.s., bude potrebné v termíne do 21.7.2023 prísť na jedno z klientskych miest a nahlásiť nám ju. Ak aktuálne nemáte platnú abonentskú kartu BPS PARK a.s., neodporúčame si kupovať novú po 25.5.2023, takto zakúpené karty nebudeme akceptovať.

K nahláseniu budete potrebovať zmluvu k nahliadnutiu. V prípade, ak je vlastníkom abonentskej karty právnická osoba, je nutné, aby ju zastupovala osoba oprávnená konať v jej mene.

ZOZNAM MIEST, KDE JE MOŽNÉ KARTY NAHLÁSIŤ

Predajňa DPB, Hodžovo námestie 1
Po: 8:00 – 17:00
Ut – Št: 8:00 – 16:00
Pia: 8:00 – 15:00

Miestny úrad Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3
Po: 8:00 – 17:00
Ut: 8:00 – 15:00
St: 8:00 – 17:00
Št: 8:00 – 15:00
Pia: 8:00 – 13:30

Magistrát mesta Bratislavy, Primaciálne námestie 1
Po: 8:30 – 12:00, 13:00 – 17:00
Ut – Št: 8:30 – 12:00, 13:00 – 16:00
Pia: 8:30 – 12:00, 13:00 – 15:00

Dokumenty

POD - SM0 časť 1

Projekt organizácie dopravy

POD - SM0 časť 2

Projekt organizácie dopravy

POD - SM0 časť 3

Projekt organizácie dopravy

POD - SM0 časť 4

Projekt organizácie dopravy

POD - SM0 časť 5

Projekt organizácie dopravy

Informácie o zóne

V Starom Meste sme ako prvú zónu realizovali zónu SM1 Hlavná stanica-Blumentál. Registrácia bola otvorená od 9.3.2022 a regulácia parkovania podľa pravidiel PAAS sa spustila 25.5.2022. Od tohto termínu tu môžu rezidenti parkovať s parkovacou kartou PAAS, nerezidenti v čase regulácie (8:00-24:00) platia za parkovanie podľa hodinovej sadzby.

Nižšie si môžete pozrieť návrh projektu značenia parkovacích miest v tejto lokalite. Projekt navrhol autorizovaný dopravný projektant, záleží nám však na tom, aby sme získali aj spätnú väzbu obyvateľov, ktorých sa zmeny dotknú. Aj na základe pripomienok obyvateľov sme niektoré časti projektu upravili. Záznam zo stretnutia a prezentácia k vyhodnoteniu pripomienok sú dostupné na odkaze nižšie. 

Parkovanie a ceny

Využitie bonusovej karty

Obyvatelia s trvalým pobytom kdekoľvek v Bratislave môžu využiť na parkovanie v zóne SM1 bonusovú kartu, s ktorou parkujú 2 hodiny denne bez poplatku. Túto kartu je možné využiť len na parkovanie na úsekoch, kde je hodinová tarifa 1,50 eur/h. Pri úsekoch s hodinovou tarifou 2 eurá nie je možné túto kartu použiť. Prehľad úsekov podľa taríf nájdete na obrázku nižšie, tarifa je zobrazená aj na mape zón po kliknutí na konkrétnu ulicu, kde chcete zaparkovať. 

Garáž Krížna

Návštevníci aj rezidenti môžu parkovať aj v podzemnej Garáži Krížna, kde je parkovanie lacnejšie ako na uliciach v priamom okolí. Viac informácií o garáži.

Zverejnené Projekty organizácie dopravy toho času prechádzajú revíziou a nemusia sa zhodovať s realizáciou. Nový projekt bude zverejnený čoskoro. Ďakujeme za pochopenie.

Kontaktujte nás prostredníctvom jednoduchého formulára

Odpovede na najčastejšie kladené otázky na jednom mieste