Značenie zón

Jedným z hlavných cieľov celomestskej parkovacej politiky je zlepšiť dostupnosť parkovania pre obyvateľov v okolí ich bydliska
a vniesť systém do parkovania vo verej
nom priestore.

Parkovanie v regulovaných zónach je zvýhodnené pre rezidentov
(t. j. obyvateľov danej lokality) a parkovať je možné už len na vyznačených parkovacích miestach.
 

Odpadá tak potreba zvažovať, či vodič pri zaparkovaní nechal dostatočný priestor pre chodcov, či je dostatočne ďaleko od priechodu pre chodcov, či nechal dostatočný priestor vo vozovke a či na tomto mieste môže parkovať, alebo nie. Toto všetko je nahradené jednoduchým pravidlom – v regulovanej zóne môžu vodiči zaparkovať  len na vyznačenom parkovacom mieste alebo v páse, všade inde je parkovanie zakázané.

Parkovacie miesta je možné vyznačovať len tam, kde je to legálne a spôsobom, ktorý dovoľujú normy. Pri navrhovaní zón sa ale mesto snaží maximalizovať počet legálnych parkovacích miest, aby parkovanie pre rezidentov bolo čo najdostupnejšie. Zároveň platí, že sa posudzuje každá oblasť komplexne z hľadiska rôznych druhov a účastníkov dopravy – riešia sa chodci, ľudia na bicykloch, školy, prevádzky, zásobovanie, ako aj zdravotne znevýhodnení. 

Takto vyzerajú ulice v regulovanej zóne

dopravné značenie označujúce rezidentskú zónu, kde je možné parkovať iba na vyznačených miestach 

✅ informačné tabule PAAS (modré pre rezidentov a zelené pre návštevníkov)

✅ parkovacie miesta   

✅ parkovacie pásy 

✅ cik-cak čiary (tzv. cik-cak čiara je úsek so zákazom státia, ktorý umožňuje krátkodobé zastavenie napríklad pre kuriéra, donášku jedla alebo nastúpenie/vystúpenie z vozidla, taxi a podobne) 

Dopravné značenie – zóna regulovaného parkovania

Regulované zóny sú vyznačené dopravnou značkou označujúcou začiatok zóny, v ktorej je státie vozidiel dovolené len na vyznačených parkovacích miestach a len za určitých podmienok uvedených na dodatkovej tabuľke. Dodatková tabuľka informuje, že zóna je spoplatnená v konkrétnom čase okrem držiteľov parkovacej karty.

Regulovaná zóna je ukončená dopravnou značkou označujúcou koniec parkovacej zóny. Toto dopravné značenie je osadené na všetkých vstupoch/výjazdoch regulovanej zóny.

Dvory 4 – Petržalka

Prvou časťou Petržalky, kde sme zaviedli systém regulovaného parkovania PAAS, sú Dvory 4. Okrem nových parkovacích miest a pásov sme v lokalite zriadili aj nové jednosmerné ulice. Tieto zavádzame najmä pre to, aby vznikol priestor pre čo najväčší počet legálnych parkovacích miest. Šírkové pomery komunikácií totiž často neumožňujú vyznačenie parkovacích miest a zachovanie obojsmernej premávky.

Ak máte záujem pozrieť si podrobný projekt organizácie dopravy v tejto lokalite, môžete si ho stiahnuť na odkaze nižšie.

Projekt sme najskôr predstavili obyvateľkám a obyvateľom Dvorov 4 s cieľom získať ich spätnú väzbu a podnety. Viaceré podnety sme následne zapracovali do projektu. Podnety ako aj vysvetlenie najdôležitejších zmien si môžete pozrieť v zázname z online stretnutia s obyvateľmi tejto lokality zo dňa 19.8.2021.

Dvory 4 – Petržalka

Prvou časťou Petržalky, kde sme zaviedli systém regulovaného parkovania PAAS, sú Dvory 4. Okrem nových parkovacích miest a pásov sme v lokalite zriadili aj nové jednosmerné ulice. Tieto zavádzame najmä pre to, aby vznikol priestor pre čo najväčší počet legálnych parkovacích miest. Šírkové pomery komunikácií totiž často neumožňujú vyznačenie parkovacích miest a zachovanie obojsmernej premávky.

Ak máte záujem pozrieť si podrobný projekt organizácie dopravy v tejto lokalite, môžete si ho stiahnuť na odkaze nižšie.

Projekt sme najskôr predstavili obyvateľkám a obyvateľom Dvorov 4 s cieľom získať ich spätnú väzbu a podnety. Viaceré podnety sme následne zapracovali do projektu. Podnety ako aj vysvetlenie najdôležitejších zmien si môžete pozrieť v zázname z online stretnutia s obyvateľmi tejto lokality zo dňa 19.8.2021.

Krasňany – Rača

Prvou zónou, v ktorej sme začali parkovacie miesta vyznačovať, je oblasť Krasňan v Rači. Našim cieľom bolo, aby sme pri vyznačovaní zachovali maximálny počet parkovacích miest a zároveň zlepšili dopravnú situáciu v obytnej štvrti a situáciu pre chodcov.

Realizovanými zmenami sa snažíme čo najlepšie zosúladiť podnety od chodcov, cyklistov, podnety smerujúce k upokojeniu dopravy v obytnej štvrti, ako aj legitímnu požiadavku zabezpečenia čo najväčšieho počtu parkovacích miest pre rezidentov.

Vďaka spolupráci s MČ Rača sme dokázali nájsť spôsob, aby pribudli nové legálne parkovacie miesta. To sa podarilo najmä zjednosmernením niektorých ulíc, ktoré do marca boli obojsmerné a parkovanie na nich bolo nelegálne.

Od obyvateliek a obyvateľov Krasňan sme tiež dostali viacero podnetov na zmenu či zlepšenie značenia, ktoré sme sa podľa možností snažili zapracovať do projektu. Napríklad namiesto jednotlivých parkovacích miest sme tam, kde to je možné, vyznačili parkovacie pásy. Takisto sme niektoré parkoviská medzi bytovými domami preusporiadali tak, aby tam mohlo vzniknúť viac parkovacích miest, resp. aby sa zachovali čo najprirodzenejšie pešie trasy.

V spolupráci s MČ Rača sme tiež zmenili navrhnuté umiestnenie kontajnerov vďaka čomu sme skrátili dlhé cikcak čiary, čím vznikli dodatočné parkovacie miesta. Projekt organizácie dopravy v Krasňanoch so zapracovanými podnetmi si môžete pozrieť na odkaze nižšie. Na odkaze nižšie tiež nájdete záznam z online stretnutia s obyvateľmi z novembra 2021, na ktorom sme diskutovali o zapracovaných podnetoch ako aj pravidlách regulovaného parkovania.

Tehelné pole – Nové Mesto

V lokalite Tehelné pole spustila mestská časť Nové Mesto pilotný systém rezidentského parkovania už v decembri 2020. Táto lokalita bola zvolená najmä kvôli tomu, že ide o lokalitu najviac zaťaženú autami návštevníkov (futbalového, hokejového štadióna, NTC a ďalších). Ide o lokalitu ohraničenú Trnavskou cestou, Bajkalskou ulicou a územie ohraničené ulicami Krížna, Legionárska, Račianska a Kukučínova.

Parkovacie miesta tak vyznačovala mestská časť ešte pred spustením pilotného projektu. Celá zóna prejde od 10.1.2022 pod správu hlavného mesta a bude zaradená do systému regulovaného parkovania PAAS. Aj na základe skúseností z pilotného projektu mesto realizovalo ešte pár úprav dopravného značenia. Upravený projekt organizácie dopravy pre Tehelné pole si môžete pozrieť na odkaze nižšie.

Krasňany – Rača

Prvou zónou, v ktorej sme začali parkovacie miesta vyznačovať, je oblasť Krasňan v Rači. Našim cieľom bolo, aby sme pri vyznačovaní zachovali maximálny počet parkovacích miest a zároveň zlepšili dopravnú situáciu v obytnej štvrti a situáciu pre chodcov.

Realizovanými zmenami sa snažíme čo najlepšie zosúladiť podnety od chodcov, cyklistov, podnety smerujúce k upokojeniu dopravy v obytnej štvrti, ako aj legitímnu požiadavku zabezpečenia čo najväčšieho počtu parkovacích miest pre rezidentov.

Vďaka spolupráci s MČ Rača sme dokázali nájsť spôsob, aby pribudli nové legálne parkovacie miesta. To sa podarilo najmä zjednosmernením niektorých ulíc, ktoré do marca boli obojsmerné a parkovanie na nich bolo nelegálne.

Od obyvateliek a obyvateľov Krasňan sme tiež dostali viacero podnetov na zmenu či zlepšenie značenia, ktoré sme sa podľa možností snažili zapracovať do projektu. Napríklad namiesto jednotlivých parkovacích miest sme tam, kde to je možné, vyznačili parkovacie pásy. Takisto sme niektoré parkoviská medzi bytovými domami preusporiadali tak, aby tam mohlo vzniknúť viac parkovacích miest, resp. aby sa zachovali čo najprirodzenejšie pešie trasy.

V spolupráci s MČ Rača sme tiež zmenili navrhnuté umiestnenie kontajnerov vďaka čomu sme skrátili dlhé cikcak čiary, čím vznikli dodatočné parkovacie miesta. Projekt organizácie dopravy v Krasňanoch so zapracovanými podnetmi si môžete pozrieť na odkaze nižšie.

Tehelné pole – Nové Mesto

*Kliknite na obrázok pre zväčšenie.

V lokalite Tehelné pole spustila mestská časť Nové Mesto pilotný systém rezidentského parkovania už v decembri 2020. Táto lokalita bola zvolená najmä kvôli tomu, že ide o lokalitu najviac zaťaženú autami návštevníkov (futbalového, hokejového štadióna, NTC a ďalších). Ide o lokalitu ohraničenú Trnavskou cestou, Bajkalskou ulicou a územie ohraničené ulicami Krížna, Legionárska, Račianska a Kukučínova.

Parkovacie miesta tak vyznačovala mestská časť ešte pred spustením pilotného projektu. Celá zóna prejde od 10.1.2022 pod správu hlavného mesta a bude zaradená do systému regulovaného parkovania PAAS. Aj na základe skúseností z pilotného projektu mesto realizovalo ešte pár úprav dopravného značenia. Upravený projekt organizácie dopravy pre Tehelné pole si môžete pozrieť na odkaze nižšie.