Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Často kladené otázky

Parkovacie
karty

5

Parkovanie
v zónach

5

Rôzne
otázky

5

Parkovacie karty

Aké sú podmienky na vydanie rezidentskej karty?

Rezidentská parkovacia karta bude vydávaná vo vzťahu k
1. trvalému pobytu
2. bytu, v ktorom je tento trvalý pobyt registrovaný
3. konkrétnemu motorovému vozidlu.

Rezident musí preukázať vzťah k vozidlu. Vzťah k vozidlu znamená, že rezident spĺňa jednu z týchto možností:
1. je držiteľom motorového vozidla; v prípade, ak je držiteľom motorového vozidla jeden z manželov, považuje sa za držiteľa vozidla na účely vydávania rezidentskej parkovacej karty, počas trvania manželstva, aj druhý z manželov bez ohľadu na skutočnosť, či vozidlo patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
2. má motorové vozidlo evidované na svoju živnosť,
3. užíva motorové vozidlo zamestnávateľa na súkromné účely,
4. je členom orgánu právnickej osoby (napr. členom štatutárneho orgánu, členom dozornej rady, spoločníkom a pod.) a užíva motorové vozidlo tejto právnickej osoby na súkromné účely alebo
5. užíva motorové vozidlo na základe leasingovej zmluvy o operatívnom leasingu) alebo nájomnej či inej zmluvy, ktorej predmetom je odplatné užívanie motorového vozidla, s právnickou osobou oprávnenou na prenájom motorových vozidiel.

Dostanem pri zakúpení parkovacej karty fyzickú kartu?

Karty nebudú vydávané fyzicky, ani ich nie je potrebné tlačiť. Karty budú fungovať ako elektronické oprávnenie, ktoré sa priradí k evidenčnému číslu konkrétneho vozidla. To znamená, že pri kontrole EČV systém automaticky preverí v databáze, či na dané vozidlo bola vydaná parkovacia karta.

Bežne používam auto, ktoré mám požičané od niekoho iného. Môžem s ním parkovať v mojej zóne na rezidentskú kartu?

Jednou z podmienok na vydanie rezidentskej parkovacej karty je preukázanie vzťahu k motorovému vozidlu. Kartu získa rezident ak:
1. je držiteľ vozidla,
2. má vozidlo evidované na svoju živnosť,
3. užíva vozidlo zamestnávateľa na súkromné účely,
4. užíva vozidlo právnickej osoby ako štatutár,
5. užíva motorové vozidlo na základe leasingovej zmluvy o operatívnom leasingu alebo nájomnej či inej zmluvy, ktorej predmetom je odplatné užívanie motorového vozidla, s právnickou osobou oprávnenou na prenájom motorových vozidiel alebo ako možnosť krátkodobej dočasnej zámeny vozidla (vozidlo v servise, atď.).

Na požičanom aute od FO (napr. priateľa, člen rodiny) je potrebné prepísať držiteľa vozidla, aby vznikol vzťah medzi obyvateľom s TP a vozidlom – a teda nárok na získanie rezidentskej parkovacej karty.

Ako môžem preukázať použitie služobného vozidla na súkromné účely?

Pri vypĺňaní žiadosti doložíte čestné vyhlásenie potvrdené zamestnávateľom, môžete použiť vzor, ktorý nájdete tu: Dokumenty

 

Mám firemné auto na zahraničných EČV. Môžem sa s ním zaregistrovať ako rezident?

Samozrejme, bude možné registrovať auto na akékoľvek EČV, aj zahraničné EČV, pokiaľ Vám ho zamestnávateľ umožňuje využívať na súkromné účely. Získate tak možnosť parkovať s ním v mieste bydliska (rezidentská parkovacia karta).

Ako to je s autami z požičovne?

Ak vlastníte vozidlo a máte naň vytvorenú rezidentskú kartu, ale chcete dočasne využívať iné auto, tak ste oprávnený požiadať o dočasnú zmenu evidenčného čísla vozidla priradeného k parkovacej karte. Takúto zmenu je možné bez udania dôvodu realizovať maximálne štyrikrát ročne v celkovej dĺžke 21 dní. Pri zmene na dlhšie obdobie je nutné preukázať dôvod a vzťah k náhradnému vozidlu.

V rezidentskej zóne nemám trvalý pobyt ale iba prenajatý byt. Môžem si kúpiť parkovaciu kartu?

Nie, rezidentská parkovacia karta je viazaná okrem iného na trvalý pobyt. Jedinou možnosťou je teda prehlásiť si do Bratislavy trvalý pobyt. V súčasnosti nie všetci prenajímatelia bytov dovolia nájomníkom prihlásiť si trvalý pobyt, predpokladáme však, že trh s nájomnými bytmi na novú situáciu zareaguje, lebo nájomný byt, na ktorý si nájomník nebude môcť vybaviť rezidentskú kartu by klesol na hodnote. V minulosti často používané argumenty s nemožnosťou odhlásiť podnájomníkom trvalý pobyt sa nezakladajú na pravde a ide o jednoduchý administratívny úkon ako ich v prípade potreby odhlásiť.

Kde môžu parkovať moje deti, keď ma prídu z iného mesta na víkend navštíviť?

Pokiaľ budete mať návštevnícku kartu, môžete využiť 100/200 hodín voľného parkovania pre návštevy s iným autom. Pokiaľ návštevnícku kartu nebudete mať, alebo ju nebudete chcieť využiť, Vaše návštevy budú môcť v spoplatnenom čase parkovať za hodinovú sadzbu. V lokalitách, kde to situácia s parkovaním umožní, uvažujeme napríklad o parkovaní zdarma cez víkendy. Parkovanie vozidiel návštevníkov je možné iba na miestach pre návštevy označených informačnou tabuľou Parkovanie návštevníci. 

Kde zaparkuje moja mama, keď mi príde strážiť deti cez deň?

Pokiaľ vaša mama bude držiteľkou bonusovej parkovacej karty, môže parkovať dve hodiny denne zadarmo aj v inej zóne (tarify B, C, D). Po dvoch hodinách bude jej parkovanie spoplatnené hodinovou sadzbou v závislosti od zóny, v ktorej bývate. Vašej mame však môžete aj vy poskytnúť 100/200 hodín parkovania zadarmo, pokiaľ budete mať návštevnícku parkovaciu kartu. Parkovanie vozidiel návštevníkov je možné iba na miestach pre návštevy označených informačnou tabuľou Parkovanie návštevníci. 

Ako si môžem kúpiť rezidentskú, návštevnícku alebo bonusovú kartu?

Nákup kariet prebieha prioritne online, stačí, ak na stránke paas.sk kliknete na tlačidlo „získať kartu“. Samozrejme však existuje aj možnosť zakúpenia parkovacej karty osobne v klientskom centre, zoznam centier nájdete v sekcii kontakt. V praxi to funguje tak, že sa zaregistrujete do parkovacieho systému, ktorý je napojený na štátne registre. Ten si overí, či máte v zóne trvalý pobyt, vzťah k autu a to či má platnú emisnú a technickú kontrolu a ak áno, budete si môcť zakúpiť kartu, akú potrebujete.

Kedy mám nárok na vydanie bonusovej karty?

Ak máte trvalý pobyt kdekoľvek v Bratislave a preukážete vzťah k vozidlu, máte možnosť získať aj bonusovú parkovaciu kartu, ktorá vám na konkrétne vozidlo umožní zaparkovať v spoplatnenej zóne na 2 hodiny (v čase regulácie v tarifných pásmach B, C a D). Voľné hodiny sa obnovujú každý deň, nekumulujú sa. To znamená, že aj obyvateľ s trvalým pobytom v mestskej časti, kde zatiaľ nie je spustená žiadna regulovaná zóna, môže požiadať o vydanie bonusovej karty, s ktorou môže parkovať 2 hodiny denne v zónach, ktoré budú spoplatnené.

Jednému žiadateľovi je možné vydať maximálne 3 bonusové karty na 3 vozidlá.

Ako funguje bonusová karta?

Jednoducho, do 120 minút parkovania v jeden deň platíte 0 eur. Ak v ten deň budete parkovať dlhšie, zaplatíte len za čas nad prvých 120 minút.

Bonusovú kartu využívate tak, že si zakúpite parkovací lístok, na ktorý máte stopercentnú zľavu. Na začiatku parkovania bude potrebné zvoliť si predpokladaný čas parkovania a na tento čas si zakúpiť parkovací lístok, ktorý (ak sa zmestí do 2 hodín) sa odráta z bezplatných bonusových hodín.

Stiahnete si mobilnú aplikáciu https://paas.sk/platba a v aplikácii pri kúpe parkovacieho lístka zadáte EČV, na ktoré máte zakúpenú bonusovú kartu (pri Mestskej parkovacej aplikácii PAAS si bonusovú kartu najskôr pridáte do vášho profilu v aplikácii a následne ju môžete používať). Po zakúpení parkovacieho lístka Vám aplikácia automaticky odčíta čas z bonusovej karty. Po zadaní EČV, na ktoré je vydaná parkovacia karta, aplikácie automaticky pri kúpe lístka odčítavajú čas najskôr z bonusovej karty, za prvé 2 hodiny parkovania v daný deň teda neplatíte.

Čas z bonusových 2 hodín sa odčítava po minútach. Nevyčerpané bonusové minúty sa neprenášajú do ďalších dní. Po vyčerpaní zľavy v danom dni (120 minút so 100% zľavou) sa za parkovanie platí. Bonusovú kartu nie je možné využiť na najviac vyťažených úsekoch (úseky spoplatnené sadzbou 2 eur/h, najmä v centre mesta počas pracovných dní – možné overiť na mape zón).

Kedy mám nárok na 100 voľných hodín, kedy na 200 hodín a kedy na 750 hodín pre svoje návštevy?

Ak máte na byt vydanú rezidentskú kartu, môžete bezplatne získať návštevnícku kartu so 100 voľnými hodinami/rok pre Vaše návštevy. Ak máte trvalý pobyt v regulovanej zóne, ale nevlastníte vozidlo, alebo parkujete vo vlastnej garáži (a nie je na Váš byt vydaná rezidentská parkovacia karta), môžete získať bezplatnú návštevnícku kartu s 200 voľnými hodinami pre vaše návštevy na rok. 750 hodín ročne získate, v prípade, že žiadateľ je osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej je poskytovaná osobná asistencia podľa osobitného predpisu.

Na 1 byt je možné vydať jednu návštevnícku kartu.

Aké doklady budem musieť predložiť pri registrácii ŤZP zľavovej parkovacej karty?

Pri registrácii budete potrebovať nasledujúce doklady:

Parkovací preukaz pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím (model EÚ) rozhodnutie príslušného orgánu o parkovacom preukaze, podľa § 17 ods. 1 písm. a)  zákona č. 447/2008 Z.z. na preukázanie vzťahu k vozidlu a overenie jeho parametrov budeme potrebovať aj veľký technický preukaz v prípade maloletého dieťaťa s ťažkým zdravotným postihnutím preukazuje vzťah k motorovému vozidlu rodič alebo osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu akceptujeme nasledujúce vzťahy k vozidlu ak žiadateľ je:

A) držiteľom motorového vozidla v prípade, ak je držiteľom motorového vozidla jeden z manželov, považuje sa za držiteľa vozidla na účely vydávania zľavovej parkovacej karty pre osobu ŤZP, počas trvania manželstva, aj druhý z manželov bez ohľadu na skutočnosť, či vozidlo patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov

B) má motorové vozidlo evidované na svoju živnosť

C) užíva motorové vozidlo zamestnávateľa na súkromné účely

D) je členom orgánu právnickej osoby (napr. členom štatutárneho orgánu, členom dozornej rady, spoločníkom a pod.) a užíva motorové vozidlo tejto právnickej osoby na súkromné účely,

E) má uzatvorenú nájomnú zmluvu alebo inú zmluvu, ktorej predmetom je odplatné užívanie motorového vozidla, s právnickou osobou oprávnenou na prenájom motorových vozidiel

V prípade, že žiadosť nebude kompletná, systém Vás automaticky emailom vyzve o jej doplnenie.  

Ako postupovať, keď mám auto v servise?

V prípade, že je vozidlo, na ktoré máte vydanú parkovaciu kartu PAAS, v servise, máte možnosť si dočasne nastaviť zmenu EČV na karte priamo vo Vašom konte https://paas.sk/prihlasenie/  Dočasnú zmenu je možné bez udania dôvodu realizovať maximálne štyrikrát ročne v celkovej dĺžke 21 dní. Pri zmene na dlhšie časové obdobie, alebo ak ste už vyčerpali 21 dní, je možné zmenu EČV nastaviť len osobne na jednom z hlavných klientskych miest. K žiadosti je potrebné predložiť príslušné doklady (napríklad protokol o servise s predpokladanou dobou opravy vozidla), nakoľko nad 21 dní je potrebné preukázať dôvod a vzťah k náhradnému vozidlu.

Aké doklady je potrebné predložiť pri registrácii Zľavovej karty pre poskytovateľov sociálnych služieb?

Podmienkou pre získanie Zľavovej parkovacej karty pre poskytovateľov sociálnych služieb je  poskytovanie sociálnych služieb v zmysle Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov alebo je akreditovaným subjektom v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle Zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Žiadateľov overujeme prostredníctvom Zoznamu akreditovaných subjektov a subjektov s akreditáciou na základe IČO v zoznamoch vydávaných Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Overenie prebieha do 10 pracovných dní odo dňa podania žiadosti. Žiadosť môže okrem štatutárneho zástupcu príslušnej organizácie podať aj poverená osoba na základe priloženého splnomocnenia.

V prípade, že o zľavovú kartu požiadate v klientskom mieste, je potrebné predložiť občiansky preukaz, originál osvedčenia o evidencii motorového vozidla (tzv. veľký techničák) a v prípade motorových vozidiel starších ako 4 roky, je potrebné predložiť doklad o technickej kontrole vozidla (STK) a doklad o emisnej kontrole vozidla.

O koľko zľavových parkovacích kariet pre poskytovateľov sociálnych služieb môže požiadať jedna osoba, resp. organizácia?

Jednému žiadateľovi možno vydať viacero zľavových parkovacích kariet pre poskytovateľov sociálnych služieb za predpokladu, že žiadateľ preukáže potrebu používania vozidla na výkon svojej činnosti.

Ako využiť zľavovú parkovaciu kartu pre poskytovateľov sociálnych služieb?

Pri zakúpení lístka prostredníctvom parkomatu, aplikácie (pri Mestskej parkovacej aplikácii PAAS je potrebné si zľavovú kartu pre poskytovateľov soc.služieb pridať do vášho profilu), parkovacieho asistenta alebo partnerských prevádzok sa zľava automaticky odráta z ceny lístka.

Parkovanie v zónach

Kedy bude zavedené regulované parkovanie aj v ďalších zónach a mestských častiach Bratislavy?

Aktuálne pracujeme na príprave ďalších zón v spolupráci s jednotlivými mestskými časťami. Zóny budú postupne pribúdať od roku 2022, o zavedení konkrétnej zóny budeme vždy v predstihu informovať.

Bude parkovanie v rezidenčnej zóne spoplatnené 24 hodín denne?

V niektorých zónach de facto áno, spravidla sa to však bude deliť na denný, nočný a víkendový režim. napríklad na sídliskách môže byť spoplatnené nočné parkovanie a ale v centrálnejších štvrtiach s vysokým dopytom (ako v okolí biznis centier) to môže byť zase denné alebo aj denné aj nočné parkovanie.

Je možné zaplatiť hodinové parkovné cez SMS?

od 10. júna 2024 je možná platba parkovacieho lístka aj prostredníctvom SMS. Stačí, ak pošlete SMS vo formáte kód úseku kde ste zaparkovali, EČV a počet hodín na číslo 2200. Cena SMS, resp. parkovacieho lístka zakúpeného prostredníctvom SMS, závisí od lokality, pre ktorú si parkovací lístok kupujete. V cene SMS je zahrnutý servisný poplatok vo výške 20 percent. Parkovací lístok je možné zakúpiť len z telefónnych čísel slovenských operátorov a na základe služieb, ktoré poskytujú.  

 Po zakúpení parkovacieho lístka prostredníctvom SMS vám príde spätná potvrdzovacia SMS, ktorá bude obsahovať EČV, kód úseku, cena, začiatok a koniec parkovania a overovací kód pre tlač daňového dokladu. Daňový doklad nájdete na https://parkovanie.mediatex.sk/customer/sign-in. Stačí, ak sa prihlásite prostredníctvom telefónneho čísla z ktorého ste si parkovací lístok zakúpili a zadáte overovací kód pre tlač daňového dokladu, ktorý ste dostali v spätnej potvrdzovacej SMS.  

Keď sa vyznačia parkovacie miesta, bude menej parkovacích miest?

Parkovacích miest nebude menej, tie miesta tam nikdy neboli. To, že niektoré motorové vozidlá parkujú teraz v križovatkách, na priechodoch pre chodcov a bránia v rozhľade, neznamená, že tam sú parkovacie miesta. Parkovacia politika jednoznačne určí kde je a kde nie je možné zaparkovať. To pomôže vodičom zaparkovať správne a v zmysle zákona. Miesta, ktoré síce doteraz niektorí vodiči v rozpore so zákonom využívali nebudú vyznačené ako parkovacie boxy, t.j. nebude možné tam legálne zaparkovať. Pri návrhu parkovacích miest sa však snažíme čo najefektívnejšie využiť priestor ulice, čo môže znamenať, že niektoré ulice budú zjednosmernené alebo jazdné pruhy zúžené (doplnené o oficiálne výhybne), aby nedošlo k značnému úbytku parkovacích miest, ak je po nich v danej lokalite dopyt.

Platí regulované parkovanie aj vo vnútroblokoch?

Vnútrobloky v správe mesta a mestskej časti sú regulované a môžu v nich parkovať len rezidenti bez ohľadu na čas regulácie zóny (to znamená, že v nich nemôžu parkovať nerezidenti ani po uhradení parkovného a ani mimo času regulácie, takisto v nich nie je možné využiť návštevnícku parkovaciu kartu).

Vnútobloky sú regulované dvomi spôsobmi – buď je možné parkovať len na vyznačených parkovacích miestach alebo aj mimo vyznačených, konkrétny režim vždy určuje dopravné značenie na vstupe do vnútrobloku. 

Som ŤZP. Ako sa ma dotkne regulácia parkovania?

Ak ste odkázaný na individuálnu automobilovú dopravu a bol Vám vydaný parkovací preukaz fyzickej osoby (FO) so zdravotným postihnutím, pripravujeme pre Vás zlepšenie dostupnosti parkovania vo všetkých zaregulovaných lokalitách. Po prvé, budú vyznačené nové vyhradené miesta pre ŤZP (pre držiteľov parkovacieho preukazu FO so zdravotným postihnutím), ktoré budú univerzálne použiteľné všetkými držiteľmi preukazu ŤZP. Navyše, ak sa registrujete, získate pre vlastné vozidlo 90 % zľavu z hodinovej sadzby, ak by ste museli zaparkovať na spoplatnenom mieste, v prípade, že by boli miesta vyhradené pre ŤZP v danej lokalite obsadené. Na zľavu 90% z hodinovej sadzby má nárok osoba, ktorej bol vydaný na základe rozhodnutia ÚPSVaR Parkovací preukaz pre FO s ťažkým zdravotným postihnutím model EÚ. Pri zakúpení lístka bude zľava automaticky odrátaná.

Prečo 90%-tná zľava z parkovného je viazaná na konkrétne vozidlo, keď parkovací preukaz FO so zdravotným postihnutím nie je viazaný na konkrétny automobil a viaže sa na osobu, ktorá automobil šoféruje?

Vozidlá prepravujúce osoby ŤZP môžu primárne využívať bezplatné parkovanie na miestach, ktoré sú pre nich vyhradené. Takéto boxy sú označené zvislou dopravnou značkou so symbolom vozíčkara a sú veľkostne prispôsobené pre osoby s obmedzeným pohybom. Motorové vozidlo, ktoré prepravuje osobu ŤZP, zaparkuje v týchto boxoch a vyloží parkovací preukaz vo vozidle na viditeľné miesto. Takto zaparkujete na celom území Európskej únie. Stáva sa však, že vyhradené ŤZP miesta sú obsadené a vy ste nútený zaparkovať na platenom parkovacom mieste. Nakoľko v zónach PAAS prebieha pravidelná kontrola zaparkovaných vozidiel, je v tomto prípade potrebné zaplatiť krátkodobé parkovné. Zľava 90% z hodinového parkovného sa viaže na motorové vozidlo, teda na konkrétne EČV, na ktoré bola vydaná Zľavová parkovacia karta – ŤZP. Následne, pri zakúpení parkovacieho lístka vám bude vždy vyrátané parkovné už s prislúchajúcou zľavou, či si zakúpite parkovné v parkomate alebo pomocou aplikácie. Pre získanie takejto karty je potrebné sa zaregistrovať v informačnom systéme. Žiadateľom musí byť výlučne osoba ŤZP (zákonný zástupca/opatrovník/poručník), ktorá musí preukázať vzťah k motorovému vozidlu podľa §10 ods.1 písm. c) VZN č.6/2023. Jednému žiadateľovi je možné vydať len jednu Zľavovú parkovaciu kartu.

 

 

 

 

Budete parkovanie aj pravidelne kontrolovať?

Áno, kontroly sú kľúčové. Našim kľúčom k úspechu je objektívna zodpovednosť, ktorú vláda schválila pre účely kontroly parkovania. Papuče sa postupne stanú minulosťou. Pracovník alebo skenovacie vozidlo rýchlo skontroluje, či každé odparkované auto má buď rezidentskú kartu, alebo zaplatenú hodinovú tarifu. Ak ju nemá, pokuta mu príde domov poštou. Vďaka objektívnej zodpovednosti budeme každú zónu kontrolovať viackrát za deň. 

Kto rozhoduje o výške pokuty za nesprávne parkovanie?

Výška pokuty cez objektívnu zodpovednosť, podľa ktorej postupujú kontrolóri, je daná  zákonom.

 

Našiel som si na aute žlté oznámenie o porušení zákona o cestnej premávke, čo to znamená?

Znamená, to, že ste zaparkovali nesprávne alebo bez oprávnenia. V regulovaných zónach je možné parkovať len na vyznačených parkovacích miestach a s príslušným oprávnením – platnou parkovacou kartou alebo po uhradení hodinového parkovného. Časté chyby pri parkovaní nájdete tu.

Žltý oznam znamená, že ide zatiaľ len o upozornenie na nesprávne parkovanie a pokuta Vám nebude udelená. Žlté nálepky sú využívané najmä v prvé dni pri spustení novej zóny, ako upozornenie na platnosť nových pravidiel.

Našiel som si na aute oranžové oznámenie o porušení zákona o cestnej premávke, čo to znamená?

Znamená to, že ste zaparkovali nesprávne alebo bez oprávnenia a poštou Vám môže prísť pokuta. Priestupok je vždy overovaný dvojstupňovo, to znamená, že správny orgán ešte raz overuje priestupok zaznamenaný v teréne kontrolórmi. Až keď sa aj pri druhej kontrole potvrdí spáchanie priestupku, pristúpi sa k odoslaniu pokuty. V doručenej pokute tiež nájdete presný popis priestupku a dokumentáciu, ktorú si budete môcť pozrieť. Viac informácií o kontrole parkovania prostredníctvom objektívnej zodpovednosti nájdete tu.

Mal som zakúpený parkovací lístok a aj tak som dostal nálepku.

Parkovací lístok je potrebné mať zakúpený na správny úsek parkovania (štvorciferný kód, ktorý nájdete v mobilnej aplikácii, alebo na mape zón po kliknutí na konkrétnu ulicu ako aj na informačných tabuliach v regulovaných zónach). Pokiaľ ste nezvolili správny kód, pri kontrole bolo vozidlo vyhodnotené ako parkujúce bez uhradeného parkovného. Okrem toho je možné, že ste parkovali mimo vyznačeného parkovacieho miesta a v regulovaných zónach platí, že je povolené parkovať len na vyznačených miestach/v parkovacích pásoch. Ak ste mali zaplatené a parkovali na vyznačenom mieste a chyba nastala v našom systéme, pokuta Vám nebude doručená, nakoľko každý priestupok je overovaný dvojstupňovo a v prípade chybného zaznamenania priestupku alebo chyby v systéme nie je pokuta zasielaná. V prípade doručenia pokuty je vždy v rozkaze uvedený presný dôvod vystavenia pokuty a budete mať možnosť voči nemu podať odpor. 

 

Kde budú parkovať dodávky, nákladné vozidlá a pracovné vozidlá?

Motorové vozidlá určené na podnikateľskú činnosť majú primárne parkovať v areáli firiem, prípadne na miestach na to určených. Parkovacie karty budú vydané len pre vozidlá s max. dĺžkou 5,4 m. Ako návštevník však môžem zaparkovať a zaplatiť si za parkovné aj s dlhším vozidlom, pokiaľ to dopravným značením nebude zakázané a na miestach kde je parkovanie dlhších vozidiel možné – napr. sú tam vyznačené parkovacie pruhy (nie samostatné parkovacie miesta). V niektorých lokalitách môže byť dopravným značením zamedzené parkovanie motorových vozidiel s dĺžkou nad 5,4 m úplne.

Kde budú parkovať motorky?

Motorky môžu v PAAS zónach parkovať bezplatne na vyznačených parkovacích miestach.

Čo bude s vrakmi? Zmiznú z parkovísk?

Vo všeobecnosti áno, také sú poznatky z iných miest. Ich majitelia často nechcú platiť za ročnú parkovaciu kartu, a ak si ju nevybavia, budú predmetom štandardného hodinového parkovania v spoplatnenom čase. Je v ich záujme nechať ich odstrániť, aby sa vyhli ďalším poplatkom za parkovné.

Musím povinne platiť, ak auto parkujem vo vlastnej garáži?

Nie, vo vlastnej garáži samozrejme môžete parkovať zadarmo. Pokiaľ však chcete využívať benefity bonusovej karty, t.j. 2 hodiny bezplatného parkovania denne v ostatných zónach (týka sa spoplatnených časov) môžete tieto benefity získať za registračný poplatok 10 eur/rok.

Myslíme ekologicky a máme 2 autá - elektromobily, budeme mať nejakú výhodu alebo zľavu?

Áno, elektromobily budú mať zľavu 50 % z hodinového parkovného (t.j. v cieľovej lokalite). Rezidentská parkovacia karta zvýhodnená nebude, lebo v ponímaní priestoru zaberajú rovnaký priestor ako ostatné motorové vozidlá.

Ako sa parkovacia politika dotkne taxi služieb?

Súčasťou vyznačenia parkovacích miest bude aj vyznačenie miest pre krátkodobé zastavenie – tzv. drop-off zón (cikcak čiara), ktoré budú určené na krátkodobé zastavenie vozidiel zásobovania, taxislužby, kuriérov, doručenia jedla, či ľudí ktorí potrebujú bezpečne vyložiť spolujazdcov. Na týchto miestach nebude možné stáť, sú určené len pre krátkodobé zastavenie.

Čo robiť, ak mobilná aplikácia nefunguje správne?

Platba parkovného je možná cez rôzne mobilné aplikácie, ktoré sú dostupné na www.paas.sk/platba. V prípade, že niektorá z aplikácií Vám nefunguje správne, prosím skúste aplikáciu aktualizovať, prípadne stiahnuť nanovo. Ak problém pretrváva, prosím kontaktujte prevádzkovateľa aplikácie. 

Rôzne otázky

Som Bratislavčan a platím tu dane. Prečo neplatia len ostatní?

Parkovacia politika nesúvisí s daňami, ani nemá byť spôsob ako získať viac peňazí do rozpočtu – je to nástroj na reguláciu dopravy, zvýšenie kvality života a udržateľnom rozvoji. Problém statickej a dynamickej dopravy sa týka aj vozidiel Bratislavčanov aj ľudí z regiónu. Aj Bratislavčania svojimi autami prispievajú k dopravným zápcham, zhoršeniu životného prostredia a pri parkovaní rovnako zaberajú verejný priestor. Navyše, drvivú väčšinu automobilovej dopravy v Bratislave tvoria práve obyvatelia Bratislavy. Napríklad, v lokalite okolo Mlynských nív, kde ľudia dochádzajú za prácou, patrilo zhruba 89% áut parkujúcich cez deň práve obyvateľom nášho mesta. Zaregulovanie iba tých, ktorí dochádzajú do Bratislavy z okolia by zásadne situáciu s parkovaním a dopravou nezlepšilo.

Prečo je Bratislava a jednotlivé mestské časti rozdelené do viacerých zón?

Jedným z hlavných cieľov regulácie parkovania je zlepšiť dostupnosť parkovania pre rezidentov v mieste ich bydliska. Veľkú väčšinu automobilovej dopravy v Bratislave tvoria práve obyvatelia Bratislavy. Naše mesto a aj jednotlivé mestské časti sa preto musia deliť do viacerých rezidentských zón. Pre obyvateľa zóny (napríklad Tehelného pola) je totiž dopad, že ťažšie zaparkuje pri svojom bydlisku, úplne rovnaký, či už mu parkovacie miesto zaberá návštevník z inej časti Nového Mesta, alebo zo Senca, ktorý tam dochádza za prácou alebo službami, napríklad na zimný štadión. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že v prípade regulácie parkovania platí, čím menšia zóna, tým viac chráni obyvateľov danej zóny.

Aká je istota, že zaparkujem? Koľko je parkovacích miest - rovnako, ako obyvateľov s trvalým pobytom?

Pred zaregulovaním zóny robíme dopravné analýzy a zisťujeme aj počet parkujúcich áut, ktoré patria obyvateľom tej zóny. Zónu spúšťame až vtedy, keď nám dáta ukážu dostatok legálne vyznačených parkovacích miest pre obyvateľov tej zóny po jej zaregulovaní. Garantovať miesto každý deň priamo pred Vašim vchodom nie je možné, voľné parkovacie miesta v blízkosti Vašej bytovky by ale po spustení regulácie mali byť dostupnejšie, keďže nerezidenti budú musieť platiť hodinovú sadzbu a parkovacie miesta pri Vašej bytovke budú obsadzovať menej. Pri zavádzaní zóny samozrejme vyznačujeme aj nové parkovacie miesta, niekde to môže znamenať aj komplexnejšiu zmenu dopravy, napríklad zjednosmernenie ulice, aby sme zabezpečili dostatok parkovacích miest.

Kam pôjdu príjmy z parkovania?

Časť peňazí získajú mestské časti (získané na území MČ) a môžu ich použiť na akýkoľvek účel. Veríme, že sa vrátia do udržateľnej mobility vo forme zlepšenia pešej a cyklistickej dopravy alebo budovania parkovísk. Financie získané mestom, budú príjmom do fondu mobility, ktorý je špecificky zriadený pre tento účel. Z fondu mobility budú financované projekty v jednotlivých MČ (parkovacie domy, cyklotrasy) ale aj celomestské projekty ako nákup nízkopodlažných vozidiel MHD, rozširovanie električkových tratí či budovanie záchytných parkovísk.

Ako sa zlepší MHD, aby bola adekvátnou alternatívou k automobilovej doprave?

Na zlepšovaní MHD neustále pracujeme, zlepšili sme kapacitu najvyťaženejších spojov, na dôležitých dopravných uzloch vytvorili preferenciu MHD v križovatkách, zavádzame BUS pruhy a tým zrýchľujeme MHD, dôležité linky električiek jazdia v 2-min. intervaloch, obnovujeme vozový park a čoskoro budeme mať nové kvalitné autobusy, trolejbusy aj električky, nasadené boli tiež nové minibusy a zelené linky do lesoparku, pribudlo cez 120 elektronických tabúľ s časmi odchodov, máme najviac elektrobusov na SR, všetky nočné linky MHD majú s kamerami, zriaďujeme nové zastávky MHD.