Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Parkovacie domy 

Zlepšiť parkovanie pre rezidentov chceme aj budovaním parkovacích domov, na miestach kde je s parkovaním problém.

Ľudovíta Fullu

Wolkrova

Topoľčianska

Saratovská

Ľudovíta Fullu

Wolkrova

Topoľčianska

Saratovská

So spustením parkovacej politiky nás čaká redizajn verejného priestoru – príprava parkovacích zón, úprava parkovacích miest podľa noriem, dopravné značenie, ako aj budovanie rezidentských parkovacích domov. Regulácia parkovania je totiž najmä o zlepšení dostupnosti parkovania pre rezidentov na miestach, kde je s parkovaním problém.  


Nad parkovacími domami uvažujeme v miestach, kde je v súčasnosti dopyt po parkovaní a zároveň nedostatok parkovacích miest. V budúcnosti sa to bude týkať lokalít, kde ani po regulácii návštev a nerezidentov nebudú mať rezidenti dostatok miest. Zároveň chceme parkovanie zorganizovať tak, aby to nebolo na úkor verejných priestorov.

Medzi potenciálne vhodné lokality patria tie, kde sú už teraz parkoviská alebo spevnené plochy s čo najmenším záberom zelene, ktoré sú v dostupnej vzdialenosti od bytových domov, avšak tak, aby nepôsobili rušivo voči okoliu a najmä obyvateľom lokality. 

Tomu chceme prispôsobiť aj riešenia parkovacích domov, tak, aby boli pridanou hodnotou pre životné a spoločenské prostredie. Riešenie pre každú lokalitu bude zvolené podľa potreby.

Fasády budú riešené popínavými rastlinami a s modernou technológiou s prirodzeným odvetrávaním za účelom zamedzenia svetelnému smogu. Na strechách parkovacích domov bude použitá extenzívna zeleň, čím sa vytvorí prirodzené chladenie priestoru a bude slúžiť aj na absorbovanie dažďovej vody. Mesto taktiež uvažuje o inštalácii solárnych panelov na strechách parkovacích domov.

Prvým krokom pred napredovaním projektov v ktorejkoľvek z vybraných lokalít je komunikácia priamo s obyvateľmi danej lokality, aby projekty čo najviac vychádzali z potrieb rezidentov v priamom okolí.

Parkovací dom na Ľ. Fullu

Ulica Ľ. Fullu, mestská časť Karlova Ves

Projekt dvojpodlažného parkovacieho domu kde jedno podlažie bude zapustené do svahu, druhé podlažie bude na úrovni súčasného parkoviska.

Počet parkovacích miest sa zvýši takmer o polovicu, celkovo bude pre obyvateľov k dispozícii 72 miest a pribudne aj nová zeleň.

So stavebnými prácami začal zhotoviteľ na základe zmluvy s mestskou časťou v januári 2024. Samotná výstavba, z ktorej väčšinu financuje hlavné mesto, potrvá približne rok.

*Kliknite na obrázok pre zväčšenie.

Parkovací dom na Wolkrovej

Wolkrova ulica a okolie, mestská časť Petržalka 

Obyvatelia aktuálne parkujú na betónovej spevnenej ploche a takmer na každom kúsku priľahlých ulíc, tlak na parkovanie je v tejto oblastí veľký. Mapovanie v zóne Dvory ukázalo, že priemerná obsadenosť, najmä v noci, prekračuje 100 percent. Mesto ponúka riešenie v podobe montovaného parkovacieho domu na mieste spomínanej betónovej plochy, ktorý by rozšíril dnešné kapacity a na 1 polozapustenom a 2 nadzemných podlažiach obsiahol 147 parkovacích miest. Prezentovaný návrh počíta s obkladom s popínanou zeleňou či z prírodného dreva a zelenou strechou s vodozádržnými opatreniami. Detských ihrísk či športovísk, ktoré by mohli byť na streche umiestnené, je totiž podľa prieskumov v okolí dostatok. Parkovací dom by mohol byť od blízkeho bytového domu oddelený aj alejou vysadených vzrastlých stromov a na mieste aktuálne parkujúcich áut by mohla po regulácii vzniknúť aj komunitná záhrada, ktorá by pozdvihla celý verejný priestor. Lokalít, kde by v budúcnosti mohli vzniknúť ďalšie parkovacie domy, je v okolí viacero.  

*Kliknite na obrázok pre zväčšenie.

Parkovací dom na Topoľčianskej

Topoľčianska ulica, mestská časť Petržalka

Ďalším projektom v mestskej časti Petržalka je parkovací dom na ulici Topoľčianska o kapacite 130 parkovacích miest.

Urbanistický a architektonický návrh parkovacieho domu bol vypracovaný s ohľadom na požiadavky a potreby hlavného mesta, na priestorové možnosti riešeného územia, na krajinnú zeleň v bezprostrednej blízkosti predmetného územia, ako aj možnosti dopravného napojenia nového objektu parkovacieho domu na existujúcu frekventovanú komunikáciu Topoľčianska v Bratislave – Petržalka. Základným ideovým východiskom urbanistického a architektonického návrhu parkovacieho domu sú chýbajúce parkovacie kapacity v lokalite. V súčasnosti sa na pozemku nenachádza žiadny objekt, iba betónová plocha bývalého trhoviska. Táto plocha bude odstránená a revitalizovaná na zeleň.

*Kliknite na obrázok pre zväčšenie.

Parkovací dom na Saratovskej

Saratovská ulica a okolie, mestská časť Dúbravka 

Parkovanie v tejto oblasti je aktuálne možné na parkovisku medzi bytovými domami a rušnou Saratovskou ulicou. Na riešenom území parkuje v súčasnosti 129 áut, prieskumy z terénu však ukazujú, že hoci cez deň je obsadenosť ⅔, v noci je parkovisko, rovnako ako aj vedľajšie ulice, úplne naplnené. Mesto obyvateľom prezentovalo návrh parkovacieho domu pre 196 parkovacích miest s dvomi nadzemnými podlažiami so stupňovitou výškou, ktorá by zohľadňovala vzdialenosť od bytového domu. Na mieste, kde by boli garáže k bytovému domu najbližšie, si môžu obyvatelia zvoliť aj užší variant. Kapacitne by tak bol parkovací dom o niečo menší, ale zachoval by sa väčší priestor zelene, kde by pod korunami stromov mohli byť umiestnené lavičky alebo komunitné záhrady. Parkovací dom by zároveň pôsobil ako hluková či smogová izolácia od rušnej cesty s električkovou traťou. Aj preto mesto v návrhu predstavilo možnosť zelenej fasády aj zelenej strechy s vodozádržnými opatreniami, ktoré by výrazne zmenili aktuálne prehrievaný betónový priestor. 

*Kliknite na obrázok pre zväčšenie.

Potrebujete pomôcť?

Kontaktujte nás prostredníctvom jednoduchého formulára

Odpovede na najčastejšie kladené otázky na jednom mieste