Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Pravidlá

Sumár pravidiel v PDF

Na zakúpenie parkovacieho lístka je potrebné uviesť (1) kód úseku parkovania, (2) evidenčné číslo vozidla (ďalej len „EČV“), (3) čas parkovania. Parkovací lístok sa považuje za zakúpený momentom zaevidovania EČV v informačnom systéme. Maximálna doba parkovania na jeden parkovací lístok je 48 hodín. 

Bonusová parkovacia karta poskytuje 100% zľavu z ceny parkovacieho lístka na prvých 120 minút parkovania čerpaných v danom dni na spoplatnených úsekoch tarifných pásmach B, C, D. Zľava je uplatnená automaticky pri zakúpení parkovacieho lístka a pri platbe cez parkomat. Pokiaľ je parkovací lístok zakúpený na časové obdobie presahujúce polnoc (t. j. jeho platnosť je v minimálne dvoch rôznych kalendárnych dňoch), zľava sa uplatňuje len v rozsahu disponibilného časového kreditu za deň, v ktorom začína čas parkovania. 

Parkovanie na takto označených miestach je povolené len držiteľom oprávnenia na parkovanie (rezidentská/abonentská parkovacia karta) pre danú lokalitu. 

Parkovanie na takto označených miestach je povolené len držiteľom parkovacieho preukazu fyzickej osoby so zdravotným postihnutím a je bezplatné. 

Územnú platnosť jednotlivých parkovacích kariet upravuje príloha č. 1 prevádzkového poriadku. 

Plné znenie všeobecne záväzného nariadenia o dočasnom parkovaní motorových vozidiel, prevádzkového poriadku dočasného parkovania motorových vozidiel a ich príloh nájdete tu.