Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov Parkovacia politika

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, so sídlom Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00 603 481 (ďalej len ako „Hlavné mesto“ alebo „prevádzkovateľ“) spracúva vaše osobné údaje len na základe zákonných podmienok, v súlade s Nariadením¹ a Zákonom o ochrane osobných údajov²​.

Pri spracúvaní osobných údajov ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Podrobnosti o účeloch spracúvania osobných údajov

S cieľom zlepšenia dostupnosti parkovania pre rezidentov a nerezidentov v mieste ich bydliska zaviedlo Hlavné mesto systém regulovaného parkovania, tzv. Bratislavský parkovací asistent (PAAS).

Hlavné mesto spolupracuje so sprostredkovateľmi, ktorým sú vaše osobné údaje poskytované a/alebo ktorí ich priamo od vás získavajú, v rozsahu nevyhnutnom na zabezpečenie parkovacej politiky Hlavného mesta:

 • spoločnosť ParkDots s.r.o., so sídlom Bajkalská 28, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 55 477 232, zapísaný v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., Oddiel Sro, vložka č. 169827/B; zabezpečuje informačný systém „ParkSys“, prostredníctvom ktorého sa žiadateľ o vydanie parkovacích kariet registruje (do 1.7.2023 boli služby poskytované spoločnosťou PosAm, spol. s.r.o.),
 • spoločnosť Mestský parkovací systém, spol. s r.o., so sídlom: Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava, IČO: 35 738 880 (ďalej aj len „MPS“); spoločnosť je založená uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 516/1997 zo dňa 15.4.1997, so 100% majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy. Spoločnosť zabezpečuje spoločnú, jednotnú, komplexnú komunikáciu vo veciach parkovacej politiky; poskytuje služby registrácie užívateľov do informačného systému, služby na kontaktných miestach, služby telefonickej podpory, prípadne ďalšie súvisiace služby,
 • mestské časti Bratislavy – Staré mesto, Nové Mesto, Ružinov a Rača; poskytujú služby kontaktného miesta,
 • Hlavné mesto súčasne umožňuje vykonanie úhrad súm parkovacieho lístka prostredníctvom aplikácii; zoznam spoločností, ktoré prevádzkujú tieto aplikácie je dostupný na webe Hlavného mesta https://paas.sk/platba/.

Svoje úlohy pri získavaní a overovaní osobných údajov nevyhnutných pre vydanie parkovacej karty a/alebo pre zavedenie evidenčného čísla motorového vozidla a lokalitu parkovania do systému, spracúvajú tieto spoločnosti v pozícii sprostredkovateľa.

Vydanie parkovacej karty

S cieľom zjednodušiť prístup k službám Hlavného mesta je možné  využiť elektronické služby, prostredníctvom ktorých môžete požiadať o vydanie parkovacej karty prostredníctvom webového sídla www.paas.sk.

Podrobnosti o typoch parkovacej karty, dokladoch nevyhnutných na jej vydanie a rozsahu osobných údajov sú vo Všeobecnom záväznom nariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 6/2023 z 25. mája 2023 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel a Prevádzkovom poriadku. Poskytovanie týchto služieb a samotná realizácia parkovacej politiky Hlavným mestom je vo verejnom záujme podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) Nariadenia GDPR, podľa ktorého „spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi“.

Spracúvanie osobných údajov vo verejnom záujme je upravené najmä v týchto právnych predpisoch:

 • zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave
 • zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (Cestný zákon) v znení neskorších predpisov, vrátane Národnej evidencie vozidiel,
 • Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 6/2023 z 25. mája 2023 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel
 • ŠTATÚT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY   v znení dodatkov č. 1 až 23,
 • zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii),
 • zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente),
 • zákon č. 162/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) – overenie čísla bytu (pri viazanosti počtu parkovacích kariet na jeden byt; overenie vlastníctva nehnuteľnosti pri abonentských kartách),
 • zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky,
 • zákon č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 157/1964 Zb. o Viedenskom dohovore o diplomatických stykoch.

Ak registrujete právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa (ďalej spoločne „právnická osoba“), budú Vaše osobné údaje v rozsahu potrebnom na vydanie príslušnej parkovacej karty spracúvané spoločne s informáciami týkajúcimi sa registrovanej právnickej osoby. Súčasne budú tieto osobné údaje spracúvané v rozsahu a za podmienok súvisiacich s elektronickými službami ako aj na účely, ktoré sú uvedené nižšie.

Osobné údaje budú spracúvané s cieľom zabezpečiť potrebný kontakt a komunikáciu s právnickou osobou, prípadne overenie oprávnenia konať v mene právnickej osoby. Získavanie a poskytovanie kontaktných údajov fyzických osôb, ktoré komunikujú v mene právnických osôb prebieha na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa zabezpečiť riadnu komunikáciu pri poskytovaní služieb, ako aj vo verejnom záujme v súlade s právnymi predpismi, ktoré upravujú činnosť, plnenie úloh a právomoci Hlavného mesta.

Osobné údaje budú uchovávané 3 roky od skončenia platnosti rezidentskej karty, abonentskej karty, zľavovej parkovacej karty a/alebo 1 rok od skončenia platnosti návštevníckej karty, bonusovej karty.

Osobné údaje môžu byť poskytnuté oprávnenému orgánu štátu, audítorovi a/alebo sprostredkovateľovi; s cieľom overenia údajov sú poskytované štátnym orgánom prevádzkujúcim registre, v súlade s právnymi predpismi.

Vaše osobné údaje, v súlade s účelom zlučiteľným s pôvodným účelom spracúvania osobných údajov podľa čl. 6 ods. 4 Nariadenia, ktorý je vo Verejnom záujme (najmä kontaktné údaje ako telefónne číslo), môžu byť spracúvané aj na iné účely, ktoré bezprostredne súvisia s parkovacou politikou Hlavného mesta, najmä v súvislosti

 • s odťahom vozidla, údržbou komunikácií; pri  zmenách dopravného značenia;
 • kontaktovanie zamestnancami Hlavného mesta vrátane poriadkového útvaru Mestská polícia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy pre prípad priestupku a jeho notifikácie priestupcovi vzhľadom na inštitút objektívnej zodpovednosti,
 • na účely realizácie kontroly či držiteľ vozidla disponuje potrebným oprávnením na parkovanie,
 • kontaktovanie v prípade zistenia poškodenia vozidla.

Podrobnejšie informácie o vyššie uvedených účeloch spracúvania nájdete na stránke Mestskej polície Bratislava.

Poskytovanie zákazníckeho servisu

Je v oprávnenom záujme Hlavného mesta zabezpečovať vysoký štandard poskytovaných služieb a neustále zlepšovať ich kvalitu. Na tento účel spracúva osobné údaje dotknutých osôb – držiteľov niektorej z parkovacích kariet, v súvislosti s rôznymi otázkami, sťažnosťami, reklamáciami, prijíma návrhy na zlepšenie poskytovaných služieb.

Osobné údaje sú spracúvané po dobu platnosti niektorej z parkovacích kariet, maximálne 1 rok od skončenia platnosti parkovacej karty. Osobné údaje môžu byť poskytnuté oprávnenému orgánu štátu, audítorovi a sprostredkovateľovi (poskytovanie zákazníckeho servisu a služieb call centra pre Hlavné mesto vykonáva spoločnosť MPS).

Informovanie o aktivitách Hlavného mesta

Je v oprávnenom záujme Hlavného mesta ako prevádzkovateľa informovať svojich obyvateľov o aktivitách Hlavného mesta, o novinkách, zmenách a poskytovať im informácie, s cieľom zlepšenia kvality využívania služieb poskytovaných Hlavným mestom. S týmto cieľom vás môžeme kontaktovať a informovať vás najmä o službách a funkcionalitách poskytovaných prostredníctvom jednotného kontaktného kanála „Bratislavského konta“, napríklad o možnostiach úhrady dane z nehnuteľností. Osobné údaje budú uchovávané po dobu trvania oprávneného záujmu a/alebo do namietnutia zasielania takýchto informácií dotknutou osobou. Osobné údaje neposkytujeme tretím stranám.

Uplatnenie práv dotknutej osoby podľa Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov

Ak si ako dotknutá osoba uplatníte svoje práva, je našou zákonnou povinnosťou Vašu žiadosť vybaviť a na tento účel spracúvať osobné údaje. V prípade neposkytnutia osobných údajov na tento účel (napríklad s cieľom identifikácie a overenia totožnosti dotknutej osoby), nebude možné riadne vybaviť Vašu žiadosť alebo námietku. Osobné údaje uchovávame po dobu 5 rokov a poskytujeme ich dotknutej osobe, oprávnenému orgánu štátu (napríklad Úrad na ochranu osobných údajov).

Všeobecné informácie o spracúvaní osobných údajov

Prevádzkovateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, so sídlom Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00 603 481 (ďalej len ako „Hlavné mesto“ alebo „prevádzkovateľ“) spracúva vaše osobné údaje len na základe zákonných podmienok, v súlade s Nariadením³ a Zákonom o ochrane osobných údajov​.

Pri spracúvaní osobných údajov ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Informácie o Zodpovednej osobe
Hlavné mesto má poverenú zodpovednú osobu: Mgr. et Mgr. Bruno Konečný

Kontaktné údaje zodpovednej osoby: [email protected]

Ak hovoríme o plnení zákonných povinností, ide o plnenie povinností ustanovených v osobitných právnych predpisoch v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

Ak hovoríme, že spracúvanie prebieha vo verejnom záujme, ide plnenie úloh a oprávnení, pri ktorých je spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi podľa osobitných právnych predpisov, v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. e) Nariadenia.

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade so bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa  a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov. Vaše osobné údaje sú zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami. Zo zálohových úložísk budú vaše osobnú údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné.

Hlavné mesto ako prevádzkovateľ má zákonnú povinnosť poskytnúť vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov.

V súlade s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov prevádzkovateľ, spracúva vaše osobné údaje v rozsahu a za podmienok ustanovených v osobitných predpisoch, na základe zákonných podmienok, uvedených v čl. 6 Nariadenia. Vaše osobné údaje nie sú spracúvané prostredníctvom automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania s právnym alebo obdobne závažným účinkom. Vaše osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín, ktoré nezaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov.

Práva dotknutých osôb

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, so sídlom Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00 603 481 (ďalej len ako „Hlavné mesto“ alebo „prevádzkovateľ“) spracúva vaše osobné údaje len na základe zákonných podmienok, v súlade s Nariadeníma Zákonom o ochrane osobných údajov.

Pri spracúvaní osobných údajov ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Ako dotknutá osoba máte právo uplatniť svoje práva, súvisiace so spracúvaním osobných údajov. Prevádzkovateľ vás v prípade potreby môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií týkajúcich sa vašej totožnosti, v súlade s čl. 12 ods. 6 Nariadenia. Cieľom overenia totožnosti je zamedzenie prístupu k osobným údajom neoprávneným osobám.

Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo na prístup k vašim osobným údajom a právo získať potvrdenie o tom, či sa o vás spracúvajú osobné údaje. V prípade, že sú o vás osobné údaje spracúvané, máte právo na informácie v rozsahu týchto zásad a na prístup k vašim osobným údajom. Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné. Ak budete opakovane požadovať poskytnutie vašich osobných údajov v tom istom rozsahu, môže vám prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.

Právo na opravu

Máte právo na opravu o vás spracúvaných osobných údajov, ak sú nesprávne alebo nepresné.  Pre prevádzkovateľa je veľmi dôležité, aby o vás mala správne informácie. Ak preto zistíte, že informácie, ktoré o vás evidujeme sú neprávne, nepresné alebo neúplné, upozornite nás na to, a žiadajte o opravu vašich údajov (napr. zmena bydliska, zmena kontaktu, zmena priezviska v prípade uzatvorenia manželstva atď.). Následne bez zbytočného odkladu tieto údaje opravíme/doplníme.

Právo na vymazanie

Ak o vás spracovávame osobné údaje nezákonným spôsobom, napr. dlhšie ako je potrebné alebo ich spracovávame bezdôvodne, máte právo na ich výmaz (tzv. právo „na zabudnutie“).

Obmedzenie spracúvania

Ak požiadate o opravu vašich osobných údajov, alebo namietate proti vymazaniu vašich osobných údajov, ak je ich spracúvanie protizákonné, alebo ak prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje pre svoje účely, ale môžete ich potrebovať vy na preukazovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo ste namietali spracúvanie vašich osobných údajov z ďalších dôvodov, obmedzíme spracúvanie vašich osobných údajov po dobu, kedy bude možné vec vyriešiť.

Právo namietať

Ak sa domnievate, že prevádzkovateľ nemá právo na spracúvanie vašich osobných údajov, alebo ak chcete, aby automatizované rozhodnutie bolo prehodnotené, môžete proti ich spracúvaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v ich spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môžeme spracovať vždy, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.

Právo odvolať súhlas

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. O podmienkach odvolania súhlasu vás informujeme pri jeho získavaní. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov do jeho odvolania. Odvolanie súhlasu nemusí automaticky znamenať likvidáciu osobných údajov (pozri právo na vymazanie).

Právo podať sťažnosť

Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, kontaktujte nás na adrese uvedenej v záhlaví dokumentu. Všetky vaše podnety a sťažnosti riadne preveríme. Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Svoje práva môžete uplatniť na adrese prevádzkovateľa a/alebo môžete kontaktovať Zodpovednú osobu.

Všeobecné informácie o spracúvaní osobných údajov a informácie o všeobecných účeloch spracúvania osobných údajov sú dostupné na oficiálnom webovom sídle hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava na nasledovnom linku: https://bratislava.sk/ochrana-osobnych-udajov

 1. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
 2. Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
 3. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
 4. Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
 5. Napríklad Zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore; zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
 6. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov.
 7. Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.