Nie som rezident zóny

Ako návštevník parkujete v Bratislave podľa hodinových a časových
taríf jednotlivých zón.

Parkovať môžete aj na pribúdajúcich záchytných parkoviskách a využívať stále zlepšujúcu sa MHD alebo prímestskú vlakovú dopravu. Výnimku tvoria abonenti, teda osoby, ktoré podnikajú alebo vlastnia nehnuteľnosť v regulovanej zóne.

Ako sa dozviete, kde parkovať?

Zelená tabuľa PAAS značí nerezidentské parkovanie s číselným kódom, ktorý označuje danú zónu a slúži na identifikáciu zóny pri platení.

Zelená tabuľa PAAS značí nerezidentské parkovanie s číselným kódom, ktorý označuje danú zónu a slúži na identifikáciu zóny pri platení.

Prehľad cien parkovacích zón

Časový interval spoplatnenia parkovania hodinovou sadzbou (napríklad 8:00-17:00) bude pre každú zónu upresnený pred spustením zóny.

Tarifné pásmo

Tarifné pásmo A

Tarifné pásmo B

Tarifné pásmo C

Tarifné pásmo D

Cena

2,00 EUR/ h

1,50 EUR/ h

1,00 EUR/ h

0,50 EUR/ h

Tarifné pásmo a cena

Tarifné pásmo A – 2,00 EUR/ h

Tarifné pásmo B – 1,50 EUR/ h

Tarifné pásmo C – 1,00 EUR/ h

Tarifné pásmo D – 0,50 EUR/ h

* Tarifu priradenú pre konkrétnu zónu nájdete na mape

Ste obyvateľ Bratislavy
a parkujete v inej zóne?

Ako obyvateľ Bratislavy si môžete zakúpiť bonusovú kartu, vďaka ktorej môžete parkovať v inej zóne 2 hodiny každý deň. Po vyčerpaní bonusových 2 hodín parkujete ďalej podľa hodinovej sadzby platnej pre danú zónu. Výnimkou je tarifné pásmo A, kde bonusová karta neplatí.

CENNÍK

2h   10 € / rok

Ako obyvateľ Bratislavy si môžete zakúpiť bonusovú kartu, vďaka ktorej môžete parkovať v inej zóne 2 hodiny každý deň. Po vyčerpaní bonusových 2 hodín parkujete ďalej podľa hodinovej sadzby platnej pre danú zónu. Výnimkou je tarifné pásmo A, kde bonusová karta neplatí.

CENNÍK

2h  10 € /rok

Zľavy na parkovanie

Elektromobil

Zľava 50 % z hodinového parkovania v rámci zaregulovaných zón

Zdieľané vozidlá

Zľava 100 % z hodinového parkovania vo všetkých spoplatnených zónach pre zdieľané vozidlá, registrované na magistráte mesta Bratislava.

Držiteľ preukazu ŤZP

Má oprávnenie využiť vyhradené parkovacie miesta pre v zmysle vyhlášky – bezplatne na miestach vyhradených pre ŤZP. Okrem toho majú ŤZP osoby registrované v systéme nárok na 90% zľavu z hodinovej sadzby.

Elektromobil

Zľava 50 % z hodinového parkovania v rámci zaregulovaných zón

Zdieľané vozidlá

Zľava 100 % z hodinového parkovania vo všetkých spoplatnených zónach pre zdieľané vozidlá, registrované na magistráte mesta Bratislava.

Držiteľ preukazu ŤZP

Má oprávnenie využiť vyhradené parkovacie miesta pre v zmysle vyhlášky – bezplatne na miestach vyhradených pre ŤZP. Okrem toho majú ŤZP osoby registrované v systéme nárok na 90% zľavu z hodinovej sadzby.

Abonentská parkovacia karta

1. Podnikateľ

Nárok na abonentskú parkovaciu kartu má osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia alebo osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov a má miesto podnikania, sídlo alebo prevádzkareň v zóne, pre ktorú je parkovacia karta vydaná a má vzťah k motorovému vozidlu, ku ktorému je parkovacia karta priradená, to znamená že:

1. je držiteľom motorového vozidla alebo

2. má uzatvorenú nájomnú zmluvu alebo obdobnú zmluvu s právnickou osobou alebo fyzickou osobou-podnikateľom oprávnenou
na prenájom motorových vozidiel.

2. Vlastník nehnuteľností

Nárok na abonentskú parkovaciu kartu má osoba, ktorá je vlastníkom nehnuteľnosti v zóne (a nemusí mať trvalý pobyt v zóne), pre ktorú je parkovacia karta vydaná a má vzťah k motorovému vozidlu, ku ktorému je parkovacia karta priradená, to znamená že:

1. je držiteľom motorového vozidla,

2. má motorové vozidlo evidované na svoju živnosť,

3. užíva motorové vozidlo zamestnávateľa na súkromné
účely,

4. je členom orgánu právnickej osoby (napr. členom štatutárneho orgánu, členom dozornej rady, spoločníkom a pod.) a užíva motorové vozidlo tejto právnickej osoby na súkromné účely alebo

5. má uzatvorenú nájomnú zmluvu alebo obdobnú zmluvu s právnickou osobou alebo fyzickou osobou-podnikateľom oprávnenou na prenájom motorových vozidiel.

Jednému žiadateľovi je možné vydať len jednu abonentskú parkovaciu kartu pre jednu zónu.

Prehľad cien Abonentských kariet 

Tarifné pásmo

Abonent 1

Abonent 2

Abonent 3

Abonent 4

Ročná

2 000,00

1 500,00 €

1 000,00 €

500,00 €

Mesačná

200,00 €

150,00 €

100,00 €

50,00 €

Týždenná

50,00 €

37,50 €

25,00 €

12,50 €

Tarifné pásmo

Abonent 1

Ročná – 2000,00

Mesačná – 200,00

Týždenná – 50,00 €

Tarifné pásmo

Abonent 2

Ročná – 1500,00

Mesačná – 150,00

Týždenná – 37,50 €

Tarifné pásmo

Abonent 3

Ročná – 1000,00

Mesačná – 100,00

Týždenná – 25,00 €

Tarifné pásmo

Abonent 4

Ročná – 500,00

Mesačná – 50,00

Týždenná – 12,50 €

Mapa spoplatneného parkovania

Záchytné parkoviská

Cieľom zriadenia záchytných parkovísk je primárne znížiť objem individuálnej automobilovej dopravy smerujúcej do centra mesta a rezidenčných zón a umožniť návštevníkom zaparkovať mimo územia Bratislavy priamo pri železničných staniciach v mestách a obciach BSK, TTSK alebo na vstupe do mesta s možnosťou prestúpiť na verejnú dopravu.

V rámci BSK sú už zriadené viaceré záchytné parkoviská (napr. pri železničnej stanici v Malackách, Pezinku, Senci, Svätom Juri a ďalšie), v rámci Bratislavy funguje parkovisko pri Cintoríne Vrakuňa a pripravujeme ďalšie, napríklad v Rači, na Zlatých pieskoch, Petržalke, ale aj viaceré odstavné parkoviská bližšie k centru mesta. O podrobnostiach budeme čoskoro informovať.

Máte otázky? Máme odpovede!

Kedy sa spúšťa regulované parkovanie?
Koľko typov kariet bude dostupných?…

Máte otázky?
Máme odpovede!

Kedy sa spúšťa regulované parkovanie?
Koľko typov kariet bude dostupných?…