Všeobecné obchodné podmienky

I. Základné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sú vydané:
Hlavné mesto SR Bratislava
So sídlom:
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava,
IČO: 00603481
DIČ: 2020372596
IČ DPH SK: 2020372596
Email: [email protected]
Telefónny kontakt: 0800 222 888
(ďalej len „predávajúci“)

2. VOP upravujú vzájomné práva a povinnosti pri kúpe digitálneho parkovacieho lístka na základe ​​Všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2021 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel (ďalej len “parkovací lístok”) a to medzi predávajúcim a fyzickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom mobilnej aplikácie Paas dostupnej v online obchodoch operačného systému Google Android a Apple iOS (ďalej len „mobilná aplikácia“).

3. Ustanovenia VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Inštaláciou mobilnej aplikácie PAAS predávajúceho, kupujúci potvrdzuje oboznámenie sa s týmito podmienkami a vyjadruje svoj jednoznačný súhlas s ich znením a záväzok sa nimi riadiť.

4. VOP a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

II. Informácie o používaní aplikácie a nákupe parkovacieho lístku

1. Mobilná aplikácia PAAS poskytuje nasledovné služby:
a. Informácie o regulovaných zónach parkovania
b. Nákup parkovacích lístkov a platbu prostredníctvom platobnej brány poskytovanej spoločnosťou Global Payments s.r.o.
c. Predĺženie parkovania po vypršaní zakúpeného času prostredníctvom platobnej brány poskytovanej spoločnosťou Global Payments s.r.o.
d. Využitie návštevníckych hodín prostredníctvom návštevníckej karty
e. Možnosť zapamätať obľúbené vozidlá a vydanú zákaznícku kartu
f. Možnosť uplatniť si zľavy na parkovanie na základe Všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2021 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel

2. Vlastníkom a Prevádzkovateľom mobilnej aplikácie je Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava. Kupujúci si môže stiahnuť mobilnú aplikáciu do svojho zariadenia, jej stiahnutím nenadobúda vlastnícke právo, ani žiadne majetkové ani osobnostné práva k mobilnej aplikácií, ani k žiadnej jej súčasti – získa len právo na užívanie ako kupujúci za podmienok uvedených vo VOP.

3. Autorom softvéru a v zmysle ustanovenia § 13 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení (ďalej aj ako „Autorský zákon”) je jediným nositeľom osobnostných práv autora a majetkových práv autora a jedinou osobou oprávnenou na výkon majetkových práv autora v zmysle príslušných ustanovení autorského zákona k Aplikácii a softvéru predávajúceho.

4. Kúpna cena parkovacieho lístka je vypočítaná na základe doby trvania parkovania a tarify určenej v danej lokalite. Je konečná a zahŕňa všetky prípadné súvisiace poplatky. Aktuálny zoznam zón aj cenníkom je dostupný na https://paas.sk/mapa-zon/.

5. Výslednú cenu parkovacieho lístku je možné uhradiť prostredníctvom platobnej brány spoločnosti Global Payments s.r.o.. Platbu je možné realizovať platobnou kartou VISA alebo MASTERCARD, alebo prostredníctvom Google Pay. V prípade platby prostredníctvom platobnej brány postupuje kupujúci podľa pokynov príslušného poskytovateľa elektronických platieb.

6. Kupujúci berie na vedomie, že údaje vkladá do mobilnej aplikácie na vlastné nebezpečenstvo a zodpovednosť za vložené údaje nesie kupujúci.

III. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

1. Na využívanie mobilnej aplikácie potrebuje kupujúci dostatočné technické vybavenie svojho zariadenia vrátane pripojenia na internet. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory), hradí kupujúci sám. Predávajúci nenesie zodpovednosť za obmedzenia a nefunkčnosť mobilnej aplikácie v prípade nesplnenia minimálnych technických požiadaviek a chýbajúceho mobilného internetu.

2. Kupujúci vykonáva objednávku parkovacieho lístka vyplnením objednávkového formulára bez registrácie uvedením informácií o vozidle – evidenčné číslo vozidla, dátumu a času parkovania a výberu regulovanej zóny, v ktorej vozidlo krátkodobo parkuje.

3. Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa oboznámil s VOP a podmienkami ochrany osobných údajov.

4. Parkovací lístok sa doručuje výhradne elektronicky a to zobrazením v mobilnej aplikácií. Úspešne vykonaná platba za parkovací lístok sa považuje za uzavretie zmluvy.

5. Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné.

IV. Práva z vadného plnenia

1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že parkovací lístok pri prevzatí nemá vady a že vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

2. Predávajúci sa zaväzuje udržiavať mobilnú aplikáciu v súlade s právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike a zaväzuje sa zabezpečiť funkčnosť mobilnej aplikácie s výnimkou prípadov nezávislých na vôli predávajúceho.

3. Predávajúci môže počas údržby aplikácie a sprístupnení novej funkcionality dočasne odstaviť mobilnú aplikáciu, pričom o technických prestávkach bude predávajúci informovať kupujúcich na https://paas.sk/. Kupujúci nemá žiadny nárok na náhradu škody spôsobenej nefunkčnosťou a/alebo nedostupnosťou mobilnej aplikácie.

V. Doručovanie

1. Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty.

2. Kupujúci doručuje predávajúcemu korešpondenciu na e-mailovú adresu uvedenú vo VOP.

VI. Mimosúdne riešenie sporov

1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho (mimosúdneho) riešenia sporu u subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Týmto nie je dotknutá možnosť spotrebiteľa obrátiť sa na súd.

2. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, Bratislava, IČO: 17 331 927, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava, Odbor medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia sporov, alebo elektronicky na [email protected], [email protected] alebo [email protected]. Internetová adresa: https://www.soi.sk/. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

3. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislave, internetová adresa: http://esc-sr.sk/ je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

VII. Záverečné ustanovenia

1. Všetky dojednania, vrátane tých, ktoré nie sú priamo upravené vo VOP, medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov.

2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovení zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

3. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do mobilnej aplikácie alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.

4. Znenie VOP môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

5. VOP nadobúdajú platnosť dňom 09.01.2022 a účinnosť dňom 10.01.2022.