Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Obchodné podmienky PAAS (mestská parkovacia aplikácia)

Úvodné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, so sídlom: Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00 603 481 (ďalej len „Hlavné mesto“) upravujú podmienky využívania PAAS (mestskej parkovacej aplikácie) a vzájomné práva a povinnosti medzi Hlavným mestom a používateľom PAAS (mestskej parkovacej aplikácie). ďalej len „OP“).

Definícia pojmov

Aplikácia  – mobilná aplikácia Hlavného mesta s názvom PAAS (mestská parkovacia aplikácia)  ktorá je učená na realizáciu kúpy Parkovacieho lístka v parkovacích zónach v zmysle a za podmienok vymedzených vo Všeobecne záväznom nariadení  hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 6/2023 z 25. mája 2023 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel a Prevádzkovom poriadku; Aplikácia je dostupná pre platformy Apple iOS a Google Android. 

Parkovací lístok – potvrdenie o vykonaní úhrady za dočasné parkovanie motorovým vozidlom na Parkovacom mieste počas doby spoplatnenia v zmysle VZN a Prevádzkového poriadku; minimálna časová jednotka pre parkovacie lístky je určená v Prevádzkovom poriadku a výška úhrady podľa  tarifných pásiem a dĺžky parkovného je určená vo VZN.   

Používateľ  – osoba, ktorá si nainštaluje Aplikáciu do ňou využívaného mobilného zariadenia za účelom využívania niektorej z funkcionalít Aplikácie.  

Účet  – používateľský účet zriadený v Aplikácii, prostredníctvom ktorého má Používateľ možnosť nahrávať parkovacie karty, ukladať vozidlá ktoré parkuje, vyberať metódy platby, operovať so základnými nastaveniami ako je zmena jazyka alebo aktiváciu push notifikácií. Účet je vytvorený na základe overenia 6-miestnym kódom na tel. číslo Používateľa. 

Parkovacia karta – karta vydávaná Hlavným mestom, ktorá po úhrade sumy v zmysle VZN umožňuje dočasné parkovanie motorového vozidla v regulovanej zóne a to v rozsahu a za podmienok uvedených vo VZN.  

Prevádzkový poriadok – dokument zverejnený na Webovom sídle, ktorý upravuje informácie ohľadne podmienok a spôsobu výkonu jednotnej parkovacej politiky Hlavného mesta;  

Druhy parkovacích kariet podľa VZN: 

NPK – Návštevnícka parkovacia karta v zmysle VZN
BPK – Bonusová parkovacia karta v zmysle VZN
RPK – Rezidentská parkovacia karta v zmysle VZN
APK – Abonentská parkovacia karta v zmysle VZN
Zľavová karta (elektromobil)
Zľavová karta (ŤZP)
Sociálna parkovacia karta v zmysle VZN 

EČV – evidenčné číslo vozidla; 

PAAS – Bratislavský parkovací asistent ako jednotný systém regulovaného parkovania v Bratislave, ktorého podmienky sú upravené vo VZN a Prevádzkovom poriadku.  

ParkSys – informačný systém objednaný Hlavným mestom a poskytovaný ako elektronická služba treťou stranou za účelom implementácie pravidiel parkovacej politiky na území hlavného mesta SR Bratislavy v zmysle VZN , v ktorom sú implementované prijaté pravidlá parkovacej politiky na základe platného VZN. 

Parkovacie miesto – úsek miestnych komunikácií určený na dočasné parkovanie motorových vozidiel v zmysle VZN ako aj ďalšie parkovacie miesta uvedené v Prevádzkovom poriadku. 

Reklamácia – podanie Používateľa, ktorým namieta správnosť a/alebo kvalitu služieb poskytovaných v súvislosti s Aplikáciou. 

VZN  – Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 6/2023 z 25.mája 2023 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v aktuálnom znení.  

Webové sídlo – internetová stránka www.paas.sk. 

Autorský zákonzákon číslo 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov. 

Účel aplikácie a používanie Aplikácie

1. Aplikácia ako jeden z platobných kanálov na úhradu parkovného slúži najmä na: 

a) realizáciu jednorazovej úhrady sumy Parkovacieho lístka;
b) získavanie informácií o Parkovacích miestach,
c) využívanie Parkovacích kariet a manažment Parkovacích kariet v závislosti od typu Parkovacej karty;
d) manažment využívaných vozidiel a zakúpených Parkovacích lístkov;
e) história transakcií a poskytovanie ďalších informácii ohľadne parkovania v Hlavnom meste.  

2. Aplikáciu je možné využívať s vytvorením Účtu, ktorý podlieha overeniu Používateľa cez 6-miestny kód zaslaný na telefónne číslo Používateľa. Vytvorenie Účtu je podmienkou využívania Aplikácie na účely podľa bodu 1. písm. a) tohto Článku OP.  

3. Využívanie Aplikácie je podmienené zadaním telefonického kontaktu po vstupe do Aplikácie a jeho následné overenie.  

4. Zadaním telefonického kontaktu, vytvorením Účtu a vyjadrením súhlasu s týmito OP zo strany Používateľa dochádza k uzatvoreniu bezplatnej licenčnej zmluvy medzi Hlavným mestom a Používateľom. 

5. Podmienkou využívania oprávnení vyplývajúcich z Parkovacích kariet, ktoré upresňuje Prevádzkový poriadok dočasného parkovania motorových vozidiel v hlavnom meste SR Bratislave je vytvorenie Účtu v Aplikácii a overenie e-mailovej adresy na ktorú boli vydané v systéme ParkSys parkovacie oprávnenia. Na vytvorenie Účtu v Aplikácii môžu byť viazané aj ďalšie funkcionality Aplikácie, a teda bez Účtu nemusia byť dostupné všetky jej funkcionality. 

6. Na účely úhrady sumy za Parkovacie lístky je nutné vloženie údajov z platobnej karty a to najmä číslo platobnej karty, dátum exspirácie, CVV/CVC kód.  Používateľ je oprávnený platobnú kartu meniť. Hlavné mesto žiadnym spôsobom neukladá citlivé informácie o platobnej karte ani ich nespracúva. Platba a ukladanie dát prebieha na strane dodávateľa platobnej brány. Platba za dočasné parkovanie je možná aj cez ApplePay a GooglePay.  

7. Na účely využívania Aplikácie Používateľ zadáva EČV vozidla, ktoré využíva na realizáciu dočasného parkovania, prípadne ku ktorému sa vzťahujú oprávnenia vyplývajúce z Parkovacej karty.  

8. Aplikácia je poskytovaná bezplatne.   

9. Hlavné mesto je oprávnené meniť a teda rozširovať či zužovať a inak upravovať funkcionality Aplikácie.  

Účet v  Aplikácii

1. Vytvorenie Účtu prebieha poskytnutím telefónneho čísla na ktoré Používateľ obdrží 6 miestny kód pre overenie. Po úspešnom overení 6 miestneho kódu bude Používateľovi umožnený nákup Parkovacieho lístka. Pre využívanie oprávnení vyplývajúcich z Parkovacích kariet je Používateľ povinný zadať do Aplikácie e-mailovú adresu na ktorú obdrží 6-miestny kód. Po úspešnom overení 6 miestneho kódu sa Používateľovi nahrajú do Aplikácie všetky parkovacie oprávnenia zakúpené cez systém ParkSys. 

2. Používateľ je oprávnený kedykoľvek zrušiť Účet, a to priamo v Aplikácii v sekcii nastavenia, čím dôjde k zrušeniu Účtu. Na základe zrušenia Účtu Používateľom budú z databázy vymazané všetky dáta a údaje, ktoré Používateľ počas registrácie a využívania Aplikácie uviedol. 

3. Používateľovi je umožnené sa zo svojho Účtu kedykoľvek odhlásiť, pričom pri opätovnom prihlásení je povinný vložiť 6-miestny kód, ktorý mu bude zaslaný na telefónne číslo, ktoré uviedol pri tvorbe Účtu. 

4. Používateľ berie na vedomie, že rozsah prístupných funkcionalít Aplikácie, ktoré je možné prostredníctvom Aplikácie využívať, závisí od skutočnosti, či má Požívateľ vytvorený Účet v Aplikácii a zároveň aj od skutočnosti či má overenú emailovú adresu registrovanú v systéme ParkSys. 

5. Používateľ berie na vedomie, že Účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia. 

6. Ak je už Používateľ registrovaný v ParkSys, Používateľ overuje existujúcu registráciu zadaním e-mailovej adresy na ktorú boli Parkovacie karty vydané.   

7. Aplikácia Používateľovi, ktorý je držiteľom niektorej z Parkovacích kariet po overení e-mailovej adresy registrovanej v systéme ParkSys poskytuje prehľad Parkovacích kariet.  

8. V rámci Účtu Hlavné mesto poskytuje Používateľovi informácie o využívaní Aplikácie, a to najmä históriu realizovaných transakcií, zakúpených jednorazových Parkovacích lístkov, o aktívnych aj neaktívnych/exspirovaných Parkovacích kartách, informácie o registrovaných vozidlách.  

Informácie o  funkcionalitách Aplikácie

1. Jednorazovú úhradu sumy Parkovacieho lístka Používateľ realizuje po zvolení dĺžky parkovania, zóny parkovania a úseku miestnej komunikácie, na ktorom má byť realizované parkovanie, uvedením EČV a zvolením jednej z platobných metód. 

2. Aplikácia umožňuje získať informácie o Parkovacích kartách Používateľa v závislosti od typu Parkovacej karty. Aplikácia umožní držiteľovi BPK čerpanie kreditu z nej, ako i zobrazenie informácií o zostatkovom kredite na BPK. Pri NPK Aplikácia umožní zadávať parkovanie pre návštevy Používateľa za podmienok v zmysle VZN voči aktuálnemu zostatku kreditu na NPK. 

3. Aplikácia umožňuje využívanie interaktívnej mapy s informáciami o Parkovacích miestach, a to najmä o dobách spoplatnenia, výškou úhrad za dočasné parkovanie, bezplatných parkovacích miestach.   

4. Používateľ má možnosť manuálne zmeniť zvolený parkovací úsek manuálnym zadaním kódu úseku vo vyhľadávaní a posunom na mape. Vyhľadávanie úseku je možné aj po zadaní adresy alebo adresného bodu. 

5. Používateľ môže ukončiť vopred nastavené parkovanie v skoršom ako nastavenom čase s následnou úhradou sumy Parkovacieho lístka.  

6. Podmienkou využívania vybraných funkcionalít Aplikácie je zapnutie lokalizačnej funkcie na mobilnom zariadení. Používateľ môže využívať Aplikáciu aj bez povolenia lokalizačných služieb avšak v limitovanom rozsahu.  

7. O vybraných skutočnostiach získava Používateľ informácie formou push notifikácii. Push notifikácie si môže Používateľ aktivovať alebo deaktivovať v nastaveniach Aplikácie.    

8. Hlavné mesto je oprávnené modifikovať rozsah funkcionalít Aplikácie ako aj podmienky ich prístupnosti. 

9. Hlavné mesto zbiera analytické a anonymné dáta o chode Aplikácie, ktoré využíva na vylepšovanie funkcionality a prevádzky Aplikácie.  

Práva a povinnosti Používateľa a Hlavného mesta

1. Používateľ je povinný uvádzať pravdivé, úplné a presné údaje. V prípade zmeny údajov si ich Používateľ môže sám aktualizovať v Aplikácií. Hlavné mesto je oprávnené nezriadiť Účet Používateľa, ak má pochybnosti o úplnosti, správnosti, pravdivosti a/alebo aktuálnosti Používateľom uvádzaných údajov. 

2. Hlavné mesto je oprávnené zrušiť Účet Používateľa, resp.  iným vhodným spôsobom zabrániť Používateľovi v používaní Aplikácie, ak: 

a) Používateľ porušuje podmienky používania Aplikácie v zmysle OP,  
b) postupuje v rozpore s VZN a/alebo porušuje ustanovenia iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo ak existuje dôvodná obava, že tak urobí; 
c) Používateľ zneužíva Aplikáciu; 
d) ak takúto povinnosť uloží Hlavnému mestu orgán verejnej moci alebo je tento postup nevyhnutný na splnenie právnej povinnosti Hlavného mesta.  

3. Používateľ je oprávnený kedykoľvek zrušiť Účet, a to priamo v Aplikácií v sekcií nastavenia. Po výmaze Účtu budú všetky údaje a dáta odstránené a Používateľ stratí možnosť využívať Aplikáciu. Pre ďalšie používanie Aplikácie je nevyhnutné zadať telefónne číslo zo strany Používateľa v súlade s bodom 1. čl. IV týchto OP. 

4. Používateľ berie na vedomie, že po zrušení Účtu mu nebude umožnené využívať Aplikáciu spôsobom a v rozsahu, v ktorom je jej využívanie viazané na Účet. 

5. Prístup k Účtu je zabezpečený zadaním 6-miestneho kódu zaslaného na telefónne číslo Používateľa. Používateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných k prístupu do jeho Účtu. 

6. Používateľ nie je oprávnený umožniť využívanie Účtu tretím osobám. 

Autorské práva

1. Aplikácia (vrátane textového, obrazového, zvukového a iného obsahu) má charakter autorského diela, ktoré je chránené Autorským zákonom. 

2. Hlavné mesto má výlučné autorské práva k Aplikácii, Hlavné mesto ako autor diela vyhlasuje, že je oprávnené vykonávať osobnostné a majetkové práva k dielu v rozsahu podľa Autorského zákona. Určovanie, vydávanie a vykonanie akýchkoľvek zmien podmienok používania Aplikácie  je výhradným právom Hlavného mesta. 

3. Ak je v Aplikácii použitý obsah pochádzajúci zo zdrojov tretích osôb, ide o voľne prístupný obsah, alebo ide o obsah chránený autorskými právami tretích osôb, ku ktorému tieto osoby udelili Hlavnému mestu súhlas (licenciu) s jeho použitím. 

4. Hlavné mesto udeľuje Používateľovi právo používať Aplikáciu, vrátane jej obsahu a používania tých častí, ktoré sú chránené Autorským zákonom, a to iba spôsobom a v rozsahu ktorý je stanovený v týchto OP a v zverejnenom  Postupe na používanie na Webovej stránke.  

5. Hlavné mesto udeľuje Používateľovi nevýhradnú licenciu, v obmedzenom rozsahu čo do územného, vecného a časového rozsahu. Poskytnutie licencie podľa predchádzajúcej vety je bezodplatné. 

6. Používateľ je oprávnený stiahnuť si Aplikáciu do svojho mobilného zariadenia len pre osobné použitie Používateľa, pričom nesmie byť Používateľom použitá na komerčné účely. Porušenie podmienok podľa tohto odseku Používateľom je dôvodom na okamžité zrušenie Účtu Používateľa, s čím Používateľ vyjadruje svoj výslovný a bezvýhradný súhlas. Nárok Hlavného mesta na náhradu škody voči Používateľovi nie je týmto dotknutý. 

7. Používateľ nie je oprávnený žiadnym spôsobom do softvéru zasahovať, najmä nie je oprávnený softvér analyzovať, meniť, upravovať a dopĺňať, rozmnožovať, spracovávať, upravovať, distribuovať, vyhotovovať preklad zo strojového kódu do zdrojového jazyka, šíriť odplatne alebo bezodplatne ani voľne modifikovať, ani adaptovať podľa svojej potreby, a to ani prostredníctvom tretích osôb. Zároveň nie je Používateľ oprávnený vyhotoviť záložnú rozmnoženinu Aplikácie, a to ani prostredníctvom tretích osôb, nakoľko takáto rozmnoženina nie je potrebná pre jej fungovanie a používanie. Používateľ nie je oprávnený ani preskúmať ani testovať funkčnosť Aplikácie ako ani žiadny jej prvok za účelom zistenia princípov, na ktorých bola táto Aplikácia založená a vytvorená.  Porušenie podmienok podľa tohto odseku Používateľom je dôvodom na okamžité zablokovanie Používateľa a odstránenie Účtu v Aplikácii, s čím rovnako Používateľ vyjadruje svoj výslovný a bezvýhradný súhlas. Nárok Hlavného mesta na náhradu škody voči Používateľovi nie je týmto dotknutý. 

8. Ak je Používateľ oprávnený pridávať do Aplikácie akýkoľvek obsah, je Používateľ povinný zabezpečiť, aby bol doplnený obsah v súlade s platnými právnymi predpismi, aby takýto obsah neporušoval práva tretích osôb a bol v súlade s princípmi dobrých mravov. Hlavné mesto je oprávnené kedykoľvek podľa vlastného rozhodnutia obmedziť Používateľovi možnosť pridávať obsah do Aplikácie alebo už pridaný obsah odstrániť. 

9. Na základe registrácie nadobudne Používateľ právo na užívanie Aplikácie ako registrovaný používateľ služieb za podmienok uvedených v týchto OP, pričom Používateľ nenadobúda za žiadnych okolností vlastnícke právo, ani iné majetkové alebo osobnostné práva k Aplikácii, ani k žiadnej jej súčasti. . 

Reklamácie

1. Používateľ je oprávnený prostredníctvom Reklamácie uplatniť svoj nárok na preverenie správnosti alebo kvality služieb poskytovaných prostredníctvom Aplikácie. Predmetom Reklamácie je uplatnenie nároku z vád služieb poskytovaných prostredníctvom Aplikácie  alebo namietnutie, že k poskytnutiu týchto služieb nedošlo.   

2. Reklamáciu je Používateľ povinný podať bez zbytočného odkladu odo dňa zistenia vady, najneskôr však do pätnástich (15) dní odo dňa, kedy sa dozvedel o skutočnosti, ktorou opiera uplatňovaný nárok. Oneskorenú reklamáciu je Hlavné mesto oprávnené odmietnuť.  

3. Reklamáciu je Používateľ oprávnený uplatniť prostredníctvom formulára, ktorý je dostupný v Aplikácii a na Webovom sídle. Reklamácia musí obsahovať náležitosti v zmysle predmetného formulára, v opačnom prípade nebude možné Reklamáciu prešetriť a/alebo informovať Používateľa o výsledku prešetrenia danej reklamácie.  

4. Hlavné mesto potvrdí Používateľovi prijatie riadnej Reklamácie.  

5. Hlavné mesto je povinné prešetriť riadnu Reklamáciu a informovať Požívateľa o výsledku prešetrenia v lehote troch (3) pracovných dní od doručenia Reklamácie. Vo veciach vyžadujúcich osobitné posúdenie alebo inak zložitejších prípadoch je Hlavné mesto oprávnené túto lehotu predĺžiť, pričom predĺžená lehota nemôže prekročiť tridsať (30) dní od doručenia Reklamácie. 

6. Hlavné mesto Reklamáciu odmietne, ak je neopodstatnená. O odmietnutí Reklamácie Hlavné mesto Používateľa informuje. 

7. Ak Hlavné mesto uzná Reklamáciu, vykoná potrebné opatrenia na nápravu, o čom Požívateľa informuje. Opatrenia na nápravu je Hlavné mesto povinné vykonať najneskôr v lehote tridsiatich (30) dní od vybavenia Reklamácie. 

Ochrana osobných údajov

Hlavné mesto ako prevádzkovateľ osobných údajov spracúvaných v súvislosti s využívaním Aplikácie poskytuje Požívateľom Aplikácie informácie o typoch osobných údajov, rozsahu, účele spracúvania a ich používaní sú uvedené v dokumente Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov Parkovacia politika, ktorý je dostupný na Webovom sídle.   

Vyhlásenia

1. Aplikácia a jej funkcionality sú sprístupnené zo strany Hlavného mesta „ako sú“. 

2. Používateľ berie na vedomie, že ním poskytnuté údaje, ktoré zadal do Aplikácie, poskytuje na vlastné nebezpečenstvo a zároveň je za uvedené údaje zodpovedný.

3. Používateľ sa zaväzuje nepoužívať Aplikáciu spôsobom, ktorým by porušoval práva Hlavného mesta k Aplikácii a/alebo poškodzoval jeho dobré meno a záujmy. Používateľ nie je oprávnený používať Aplikáciu na iný účel ako je definované v týchto OP. Používateľ vyhlasuje, že Aplikáciu nebude používať na účely, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi a týmito OP.

4. Používateľ vyhlasuje, že je oprávnený s poskytnutými údajmi nakladať, že disponuje všetkými súhlasmi na nakladanie s nimi v rozsahu a forme vyžadovanej príslušnými právnymi predpismi a že spracovaním týchto údajov nedochádza k ohrozeniu alebo porušeniu jeho práv alebo oprávnených záujmov ani práv či oprávnených záujmov tretích osôb.

5. Pokiaľ sa ktorékoľvek vyhlásenie Používateľa v zmysle týchto OP ukáže ako nepravdivé alebo sa takým stane a v tejto súvislosti budú voči Hlavnému mestu uplatnené akékoľvek nároky tretích osôb alebo uložené sankcie zo strany orgánov verejnej moci, Používateľ sa zaväzuje Hlavné mesto v plnej miere odškodniť, a to vrátane akýchkoľvek nákladov Hlavného mesta vzniknutých v dôsledku uplatnenia takých nárokov alebo uloženia takých sankcií alebo v súvislosti s nimi.

6. Hlavné mesto zabezpečí primeranú úroveň ochrany údajov Používateľov pred ich vymazaním, stratou, neoprávneným upravovaním alebo iným poškodením, ako aj pred neoprávneným prístupom tretích osôb.

7. Hlavné mesto:

a) zabezpečí súlad Aplikácie s príslušnými právnymi predpismi ako aj funkčnosť Aplikácie okrem prípadov nezávislých na vôli Hlavného mesta. Hlavné mesto si vyhradzuje právo na technickú odstávku systému z dôvodov jeho údržby a nasadzovania nových funkcionalít, pričom o takýchto technických prestávkach budú Používatelia informovaní na Webovom sídle. Používateľovi nevzniká žiadny nárok na náhradu škody spôsobenej nefunkčnosťou a/alebo nedostupnosťou Aplikácie.
b)  vyhlasuje, že údaje uvedené Používateľom v Aplikácii nezneužije na vlastný prospech ani ich nesprístupní tretím osobám, s výnimkou prípadov, ak takáto povinnosť bude vyplývať zo všeobecne záväzných právnych predpisov alebo z právoplatného a vykonateľného rozhodnutia orgánu verejnej moci, alebo ak to bude potrebné na riadne uplatnenie a ochranu práv a oprávnených záujmov Hlavného mesta v súvislosti s Aplikáciou, prípadne ak je to nevyhnutné na poskytovania služby, ktorej sprístupnenie údajov tretej strane predpokladá.
c) vyhlasuje, že Aplikácia a jej funkcionality budú poskytované v kvalite, ktorú je možné rozumne očakávať s prihliadnutím na ich povahu, účel a podmienky používania Aplikácie v zmysle týchto V prípade chýb alebo vád Aplikácie a jej funkcionalít Používateľ súhlasí, že jeho nároky sú obmedzené na odstránenie takýchto chýb alebo vád, pričom k ich odstráneniu dôjde v primeranom čase a spôsobom stanoveným Hlavným mestom, predovšetkým formou aktualizácie danej funkcionality alebo sprístupnením novšej verzie Aplikácie.
d) sa zaväzuje vyvíjať maximálne úsilie smerujúce k zabezpečeniu funkčnosti Aplikácie. Používateľ berie na vedomie, že funkčnosť Aplikácie je závislá od viacerých skutočností (prístup Používateľa na internet, technické možnosti jeho mobilných zariadení a ich softvérového vybavenia, informácie od tretích osôb, vrátane prevádzkovateľov parkovísk a pod.), ktoré môžu jednotlivo alebo spoločne obmedziť možnosti Používateľa používať Aplikáciu. Z uvedeného dôvodu Poskytovateľ neznáša žiadnu zodpovednosť za výpadky alebo obmedzenia funkčnosti Aplikácie.

Vylúčenie zodpovednosti

1. Hlavné mesto vyhlasuje, že informácie použité v rámci Aplikáciu, pochádzajú najmä z vlastných zdrojov Hlavného mesta, ale zároveň aj z verejne dostupných zdrojov alebo zo zdrojov od prevádzkovateľov parkovísk a iných tretích osôb, pričom Hlavné mesto neoveruje a ani nemôže overovať presnosť, pravdivosť a aktuálnosť všetkých informácií. Z uvedeného dôvodu Hlavné mesto nezodpovedá za prípadné nesprávne, neaktuálne alebo nepresné informácie v Aplikácii poskytnuté tretími osobami.

2. Hlavné mesto nie je povinné zabezpečiť Používateľovi parkovanie na konkrétnom parkovacom mieste Hlavné mesto nezodpovedá za to, či platba za parkovné bola zrealizovaná. Za účelom vylúčenia pochybností, Hlavné mesto v súvislosti s používaním Aplikácie nezodpovedá najmä (avšak nie výlučne) za:

  • žiadne škody na zdraví účastníkov cestnej premávky alebo iných osôb, 
  • žiadne škody na majetku Používateľa, účastníkov cestnej premávky, prevádzkovateľov parkovísk alebo iných osôb, 
  • žiadne sankcie uložené Používateľovi alebo ktorejkoľvek osobe v súvislosti s porušením pravidiel cestnej premávky, pravidiel určených prevádzkovateľmi parkovísk a pod., 
  • žiadne nároky uplatňované prevádzkovateľmi parkovísk voči Používateľovi. 

3. Používateľ je povinný  chrániť a primerane zabezpečiť svoje prístupové údaje nevyhnutné na prihlásenie do Aplikácie, najmä  je povinný zabezpečiť ich ochránu pred stratou, neoprávneným sprístupnením tretej osobe alebo pred zneužitím treťou osobou. Hlavné mesto nezodpovedá za žiadne škody alebo iné ujmy v súvislosti so stratou, sprístupnením tretej osobe alebo zneužitím prístupových údajov treťou osobou.

4. Hlavné mesto upozorňuje Používateľa na to, že Aplikácia ako aj iné internetové stránky, ktoré odkazujú na Aplikáciu, môžu od Používateľa vyžadovať sprístupnenie jeho polohy, resp. polohy jeho mobilného zariadenia s nainštalovanou Aplikáciou. Používateľ týmto berie na vedomie, že Hlavné mesto nie je zodpovedné za žiadne škody, ujmy alebo nároky Používateľa, ktoré vzniknú v súvislosti so sprístupnením jeho polohy.

5. Hlavné mesto nie je zodpovedné zároveň za žiadne škody a/alebo iné ujmy, ktoré môžu Používateľovi vzniknúť v súvislosti s používaním internetových stránok na ktoré odkazuje Aplikácia, resp. na ktoré bol Používateľ pri používaní Aplikácie presmerovaný. Hlavné mesto výslovne upozorňuje Používateľa na to, že v prípade, ak bude Používateľ pri používaní Aplikácie odkázaný, resp. presmerovaný na inú internetovú stránku alebo aplikáciu, neexistuje medzi Hlavným mestom a Používateľom žiadny právny vzťah pri používaní tejto inej internetovej stránky alebo aplikácie, naopak Používateľ sa používaním tejto inej internetovej stránky alebo aplikácie dostáva do právneho vzťahu s prevádzkovateľom tejto internetovej stránky alebo aplikácie a musí sa podriadiť pravidlám jej používania.

6. Hlavnému mestu nevzniká povinnosť nahradiť Používateľovi žiadne náklady, ktoré mu vzniknú v akejkoľvek súvislosti s používaním Aplikácie.

Zmena OP

1. Hlavné mesto je oprávnené kedykoľvek meniť tieto OP a jednotlivé prílohy k OP.  

2. O zmene OP vrátane niektorej z príloh OP Hlavné mesto informuje Používateľa v lehote  pätnásť (15) dní pred nadobudnutím účinnosti ich zmeny. Ak Požívateľ nesúhlasí so zmenou OP, je oprávnený zrušiť svoj Účet alebo ukončiť používanie Aplikácie najneskôr deň pred navrhovaným dňom nadobudnutia účinnosti zmeny  OP. V opačnom prípade sa má za to, že Používateľ zmeny OP prijal a stávajú sa pre  Používateľa záväzné nadobudnutím účinnosti ich zmeny. 

3. Pri prvom použití Aplikácie po zmene OP bude Používateľ vyzvaný na odsúhlasenie ich zmeny. Ak Používateľ nesúhlasí so zmenou OP, nemôže využívať Aplikáciu a Hlavné mesto bezodkladne zruší jeho Účet, ak ho má  Používateľ zriadený.  

Orgán dozoru a alternatívne riešenie sporov

1. Orgánom dozoru vo veciach ochrany spotrebiteľa je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava. 

2. Spotrebiteľ má právo sa obrátiť na Hlavné mesto so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Hlavné mesto vybavilo jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že Hlavné mesto porušilo jeho spotrebiteľské práva.  

3. Spotrebiteľ má právo sa obrátiť s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov. Možnosti a podmienky alternatívneho riešenia sporov upravuje zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1 .
Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov je možné podať aj prostredníctvom platformy dostupnej na internetovej adrese
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage 

Ukončenie zmluvy

1. Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú. 

2. Zmluvu je možné ukončiť:

a) vzájomnou dohodou Hlavného mesta a Používateľa v písomnej forme,
b) výpoveďou zo strany Používateľa alebo zo strany Poskytovateľa,
c) zrušením Aplikácie zo strany Používateľa,
d) odstúpením zo strany Poskytovateľa.

Záverečné ustanovenia

1. Tieto OP a právne vzťahy medzi Hlavným mestom a Požívateľom sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Prípadné spory riešia súdy Slovenskej republiky, ak nie je uvedené inak.

2. Tieto OP nadobúdajú voči Používateľovi platnosť dňom prihlásenia/registrácie do Aplikácie.

3. Tieto OP sú platné a sú účinné od …………….