Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Dúbravka

Zóna DU1 Podvornice východ

Zóna DU1 Záluhy východ

Informácie o zóne

Aktualizácia: Na vyžiadanie Mestskej časti Dúbravka je termín spustenia zóny presunutý na rok 2025, kedy sa spustí regulácia parkovania vo väčšej časti MČ súčasne. Viac informácií budeme komunikovať neskôr.

V roku 2024 plánujeme spolu s mestskou časťou rozšíriť systém regulovaného parkovania PAAS o lokalitu DU1. Uvedená časť bude zahŕňať časti Dúbravky, Podvornice východ a Záluhy východ.

Odborný projektant spracoval projekt organizácie dopravy, ktorý v zóne DU1 navrhuje vyznačenie parkovacích miest, ktoré budú zaradené do regulovaného parkovania PAAS. V regulovaných zónach bude možné parkovať len na vyznačených parkovacích miestach alebo parkovacích pásoch.

Pri príprave projektov organizácie dopravy je pre nás dôležitý aj názor obyvateľov a obyvateliek danej lokality, pretože svoje okolie poznajú najlepšie. Preto sa 13. decembra uskutočnilo verejné predstavenie návrhu projektu online prostredníctvom aplikácie Teams, kde bolo možné klásť otázky k vyššie spomínanému projektu organizácie dopravy.

Návrh projektu organizácie dopravy v lokalite DU1 – Záluhy východ sme obyvateľkám a obyvateľom predstavili a dali možnosť pripomienkovať na prelome rokov 2022 a 2023, preto sme sa na  poslednom online prerokovaní venovali prioritne projektu organizácie dopravy v lokalite DU1 – Podvornice východ.

K návrhu projektu organizácie dopravy bolo môžné posielať vaše pripomienky do 20. januára 2024. O spustení regulácie v zóne DU1 – Podvornice východ a DU1 – Záluhy východ budeme obyvateľov a obyvateľky informovať v dostatočnom časovom predstihu pred spustením regulácie.

POD - Podvornice východ (severná časť)

Projekt organizácie dopravy

POD - Podvornice východ (stredná časť)

Projekt organizácie dopravy

POD - Podvornice východ (južná časť)

Projekt organizácie dopravy

POD - Podvornice východ (juhovýchodná časť)

Projekt organizácie dopravy

Informácie o zóne

Návrh projektu organizácie dopravy v zóne Záluhy-východ

V roku 2025 plánujeme spolu s mestskou časťou spustiť regulovanú zónu PAAS v prvej časti Dúbravky, v lokalite ohraničenej ulicami Harmincova, M. Sch. Trnavského a J. Alexyho.

Odborný projektant spracoval projekt organizácie dopravy, ktorý navrhuje, kde a ako majú byť vyznačené parkovacie miesta, ktoré budú zaradené do regulovaného parkovania PAAS. V regulovaných zónach je totiž možné parkovať už len na vyznačených parkovacích miestach (s výnimkou niektorých vnútroblokov, ktoré sú vždy označené dopravným značením).

Pri príprave projektov organizácie dopravy je pre nás dôležité, aby sa k nim mohli vyjadriť aj obyvatelia a obyvateľky, ktorí danú lokalitu poznajú najlepšie. Návrh projektu je zverejnený  pod obrázkom zóny a pripomienky k dopravnému značeniu bolo možné posielať do 15.1.2023.

    * Návrh projektu zatiaľ neobsahuje vyznačené parkovacie miesta pre ŤZP osoby a presné časy regulácie parkovania, obe budú doplnené. 

    Kontaktujte nás prostredníctvom jednoduchého formulára

    Odpovede na najčastejšie kladené otázky na jednom mieste