Frequently Asked Questions

Parkovacie karty

Aké sú podmienky na vydanie rezidentskej karty?

Rezidentská parkovacia karta bude vydávaná vo vzťahu k
1. trvalému pobytu
2. bytu, v ktorom je tento trvalý pobyt registrovaný
3. konkrétnemu motorovému vozidlu.

Rezident musí preukázať vzťah k vozidlu. Vzťah k vozidlu znamená, že rezident spĺňa jednu z týchto možností:
1. je držiteľom motorového vozidla; v prípade, ak je držiteľom motorového vozidla jeden z manželov, považuje sa za držiteľa vozidla na účely vydávania rezidentskej parkovacej karty, počas trvania manželstva, aj druhý z manželov bez ohľadu na skutočnosť, či vozidlo patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
2. má motorové vozidlo evidované na svoju živnosť,
3. užíva motorové vozidlo zamestnávateľa na súkromné účely,
4. je členom orgánu právnickej osoby (napr. členom štatutárneho orgánu, členom dozornej rady, spoločníkom a pod.) a užíva motorové vozidlo tejto právnickej osoby na súkromné účely alebo
5. užíva motorové vozidlo na základe leasingovej zmluvy o operatívnom leasingu)

Bežne používam auto, ktoré mám požičané od niekoho iného. Budem s ním môcť parkovať v mojej zóne na rezidentskú kartu?

Jednou z podmienok na vydanie rezidentskej parkovacej karty je preukázanie vzťahu k motorovému vozidlu. Kartu získa rezident ak:
1. je držiteľ vozidla,
2. má vozidlo evidované na svoju živnosť,
3. užíva vozidlo zamestnávateľa na súkromné účely,
4. užíva vozidlo právnickej osoby ako štatutár,
5. užíva motorové vozidlo na základe leasingovej zmluvy o operatívnom leasingu alebo ako možnosť krátkodobá dočasnej zámeny vozidla (vozidlo v servise, atď.).

Na požičanom aute od FO (napr. priateľa, člen rodiny) je potrebné prepísať držiteľa vozidla, aby vznikol vzťah medzi obyvateľom s TP a vozidlom – a teda nárok na získanie rezidentskej parkovacej karty.

Mám firemné auto na zahraničných EČV. Môžem sa s ním zaregistrovať ako rezident?

Samozrejme, bude možné registrovať auto na akékoľvek EČV, aj zahraničné EČV, pokiaľ Vám ho zamestnávateľ umožňuje využívať na súkromné účely. Získate tak možnosť parkovať s ním v mieste bydliska (rezidentská parkovacia karta).

V rezidentskej zóne nemám trvalý pobyt ale iba prenajatý byt. Budem si môcť kúpiť parkovaciu kartu?

Nie, rezidentská parkovacia karta je viazaná okrem iného na trvalý pobyt. Jednou možnosťou je teda prehlásiť si do Bratislavy trvalý pobyt. V súčasnosti nie všetci prenajímatelia bytov dovolia nájomníkom prihlásiť si trvalý pobyt, predpokladáme však, že trh s nájomnými bytmi na novú situáciu zareaguje, lebo nájomný byt, na ktorý si nájomník nebude môcť vybaviť rezidentskú kartu by klesol na hodnote. V minulosti často používané argumenty s nemožnosťou odhlásiť podnájomníkom trvalý pobyt sa nezakladajú na pravde a ide o jednoduchý administratívny úkon ako ich v prípade potreby odhlásiť.

Kde budú parkovať moje deti, keď ma prídu z iného mesta na víkend navštíviť?

Pokiaľ budete mať návštevnícku kartu, môžete využiť 100/150 hodín voľného parkovania pre návštevy s iným autom. Pokiaľ návštevnícku kartu nebudete mať, alebo ju nebudete chcieť využiť, Vaše návštevy budú môcť v spoplatnenom čase parkovať za hodinovú sadzbu. V lokalitách, kde to situácia s parkovaním umožní, uvažujeme napríklad o parkovaní zdarma cez víkendy.

Kde zaparkuje moja mama, keď mi príde strážiť deti cez deň?

Pokiaľ vaša mama bude držiteľkou bonusovej parkovacej karty, môže parkovať dve hodiny denne zadarmo aj v inej zóne (tarify B, C, D). Po dvoch hodinách bude jej parkovanie spoplatnené hodinovou sadzbou v závislosti od zóny, v ktorej bývate. Vašej mame však môžete aj vy poskytnúť 100/150 hodín parkovania zadarmo, pokiaľ budete mať návštevnícku parkovaciu kartu.

Ako si budem môcť kúpiť rezidentskú, návštevnícku alebo bonusovú kartu?

Nákup kariet bude prebiehať prioritne online cez samostatnú webstránku, ktorú plánujeme spustiť v decembri 2021, pred spustením prvých zón regulovaného parkovania. Samozrejme však bude existovať aj možnosť zakúpenia parkovacej karty fyzicky v klientskom centre. V praxi to bude fungovať tak, že sa zaregistrujete do parkovacieho systému, ktorý je napojený na štátne registre. Ten si overí, či máte v zóne trvalý pobyt, vzťah k autu a to či má platnú emisnú a technickú kontrolu a ak áno, budete si môcť zakúpiť kartu, akú potrebujete.

Kedy mám nárok na vydanie bonusovej karty?

Ak máte trvalý pobyt kdekoľvek v Bratislave a preukážete vzťah k vozidlu, máte možnosť získať aj bonusovú parkovaciu kartu, ktorá vám na konkrétne vozidlo umožní zaparkovať v spoplatnenej zóne na 2 hodiny (v čase regulácie v tarifných pásmach B, C a D). Voľné hodiny sa obnovujú každý deň, nekumulujú sa. To znamená, že aj obyvateľ s trvalým pobytom v mestskej časti, kde zatiaľ nie je spustená žiadna regulovaná zóna, môže požiadať o vydanie bonusovej karty, s ktorou môže parkovať 2 hodiny denne v zónach, ktoré budú spoplatnené.

Jednému žiadateľovi je možné vydať maximálne 3 bonusové karty na 3 vozidlá.

Ako bude fungovať bonusová karta?

Jednoducho, do 120 minút parkovania v jeden deň platíte 0 eur. Ak v ten deň budete parkovať dlhšie, zaplatíte len za čas nad prvých 120 minút.

Bonusovú kartu využívate tak, že si zakúpite parkovací lístok, na ktorý máte stopercentnú zľavu. Čas z bonusových 2 hodín sa odčítava po minútach. Nevyčerpané bonusové minúty sa neprenášajú do ďalších dní.

Po vyčerpaní zľavy v danom dni (120 minút so 100% zľavou) sa za parkovanie platí. Minimálna platená transakcia je za 30 minútový parkovací lístok. Parkovanie dlhšie ako 30 minút je následne spoplatnené v 15 minútových intervaloch.

    • Ak parkujem s bonusovou kartou v jeden deň v ktorejkoľvek regulovanej zóne (s výnimkou tarifného pásma A) napríklad 40 minút ráno, 20 minút na obed a 15 minút popoludní, za parkovanie zaplatím 0 €. Vždy si však musím zakúpiť parkovací lístok za 0 €, aby sa moje EČV zaevidovalo v systéme a bolo pri kontrole vyhodnotené ako parkujúce so zaplatením parkovacím lístkom.
    • Ak parkujem s bonusovou kartou 2 hodiny a 20 minút, prvé dve hodiny mám so 100 % zľavou a zaplatím len minimálne parkovné za 30 minút parkovania, napr. v Novom Meste 75 centov (tarifné pásmo B).
    • Ak parkujem s bonusovou kartou 2 hodiny a 35 minút, zaplatím za 45 minút parkovania (minimálna sadzba 30 minút + následný 15 minútový interval), čo by v Petržalke bolo 75 centov (tarifné pásmo C).
    • Ak parkujem s bonusovou kartou 3 hodiny a 10 minút, zaplatím za 1 hodinu a 15 minút, čo by v Rači bolo 63 centov (tarifné pásmo D).

Na začiatku parkovania bude potrebné zvoliť si predpokladaný čas parkovania a na tento čas si zakúpiť parkovací lístok, ktorý (ak sa zmestí do 2 hodín) sa odráta z bezplatných bonusových hodín. Ak v priebehu parkovania zistím, že budem potrebovať parkovať dlhšie, budem si môcť kúpiť nový parkovací lístok, napríklad jednoducho aj na diaľku cez aplikáciu.

Pripravujeme aj funkcionalitu skracovania a predlžovania času (ak si kúpim parkovací lístok napr. na 60 minút, ale reálne parkujem 45 minút, ukončím parkovanie po 45 minútach a tento čas sa odráta z bonusovej karty). Táto funkcionalita však bude dostupná až neskôr.

Na rozdiel od väčšiny slovenských či českých miest, kde sa za parkovné platí po hodinách, bude v Bratislave platenie férovejšie, lebo bude presnejšie reflektovať dĺžku parkovania.

Kedy mám nárok na 100 voľných hodín, kedy na 150 hodín a kedy na 500 hodín pre svoje návštevy?

Ak máte rezidentskú kartu, môžete bezplatne získať návštevnícku kartu so 100 voľnými hodinami/rok pre Vaše návštevy. Ak máte trvalý pobyt v regulovanej zóne, ale nevlastníte vozidlo, alebo parkujete vo vlastnej garáži (a nemáte vydanú rezidentskú parkovaciu kartu), môžete získať bezplatnú návštevnícku kartu so 150 voľnými hodinami pre vaše návštevy na rok. 500 hodín ročne získate, v prípade, že žiadateľ je osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej je poskytovaná osobná asistencia podľa osobitného predpisu.

Na 1 byt je možné vydať jednu návštevnícku kartu.

Dostanem pri zakúpení parkovacej karty fyzickú kartu?

Karty nebudú vydávané fyzicky, ale budú fungovať ako elektronické oprávnenie, ktoré sa priradí k evidenčnému číslu konkrétneho vozidla.

Parkovanie v zónach

Kedy bude zavedené regulované parkovanie aj v ďalších zónach a mestských častiach Bratislavy?

Aktuálne pracujeme na príprave ďalších zón v spolupráci s jednotlivými mestskými časťami. Tieto sa budú postupne pridávať k prvým zónam koncom roka 2021 a v priebehu roka 2022, o zavedení konkrétnej zóny budeme vždy v predstihu informovať.

Bude parkovanie v rezidenčnej zóne spoplatnené 24 hodín denne?

V niektorých zónach de facto áno, spravidla sa to však bude deliť na denný, nočný a víkendový režim. napríklad na sídliskách môže byť spoplatnené nočné parkovanie a ale v centrálnejších štvrtiach s vysokým dopytom (ako v okolí biznis centier) to môže byť zase denné alebo aj denné aj nočné parkovanie.

Budem môcť zaplatiť hodinové parkovné cez SMS?

SMS platby vznikli v dobe, keď neexistovalo dostupné dátové pokrytie a smart-zariadenia a ide o najdrahší platobný kanál (poplatok za platbu cez SMS sa pohybuje na úrovni cca. 20 % z hodnoty transakcie). Preto počítame s platbou prioritne cez mobilné aplikácie. Alternatívou pre ľudí bez dát v mobile/bez mobilu bude platba cez parkomat alebo úhrada parkovného v partnerskej prevádzke. Zoznam prevádzok zverejníme v predstihu.

Keď sa vyznačia parkovacie miesta, bude menej parkovacích miest?

Parkovacích miest nebude menej, tie miesta tam nikdy neboli. To, že niektoré motorové vozidlá parkujú teraz v križovatkách, na priechodoch pre chodcov a bránia v rozhľade, neznamená, že tam sú parkovacie miesta. Parkovacia politika jednoznačne určí kde je a kde nie je možné zaparkovať. To pomôže vodičom zaparkovať správne a v zmysle zákona. Miesta, ktoré síce doteraz niektorí vodiči v rozpore so zákonom využívali nebudú vyznačené ako parkovacie boxy, t.j. nebude možné tam legálne zaparkovať. Pri návrhu parkovacích miest sa však snažíme čo najefektívnejšie využiť priestor ulice, čo môže znamenať, že niektoré ulice budú zjednosmernené alebo jazdné pruhy zúžené (doplnené o oficiálne výhybne), aby nedošlo k značnému úbytku parkovacích miest, ak je po nich v danej lokalite dopyt.

Som ŤZP. Ako sa ma dotkne parkovacia politika?

Ak ste odkázaný na IAD a bol Vám vydaný parkovací preukaz FO so zdravotným postihnutím, pripravujeme pre Vás zlepšenie dostupnosti parkovaniavo všetkých zaregulovaných lokalitách.. Po prvé, budú vyznačené nové vyhradené miesta pre ŤZP (pre držiteľov parkovacieho preukazu FO so zdravotným postihnutím), ktoré budú univerzálne použiteľné všetkými držiteľmi preukazu ŤZP. Navyše, ak sa registrujete, získate pre vlastné vozidlo 90 % zľavu z hodinovej sadzby, ak by ste museli zaparkovať na spoplatnenom mieste, v prípade, že by boli miesta vyhradené pre ŤZP v danej lokalite obsadené.

Kde budú parkovať dodávky, nákladné vozidlá a pracovné vozidlá?

Motorové vozidlá určené na podnikateľskú činnosť majú primárne parkovať v areáli firiem, prípadne na miestach na to určených. Parkovacie karty budú vydané len pre vozidlá s max. dĺžkou 5,3 m. Ako návštevník však môžem zaparkovať a zaplatiť si za parkovné aj s dlhším vozidlom, pokiaľ to dopravným značením nebude zakázané a na miestach kde je parkovanie dlhších vozidiel možné – napr. sú tam vyznačené parkovacie pruhy (nie samostatné parkovacie miesta). V niektorých lokalitách môže byť dopravným značeným zamedzené parkovanie motorových vozidiel s dĺžkou nad 5,3 m úplne.

Čo bude s vrakmi? Zmiznú z parkovísk?

Vo všeobecnosti áno, také sú poznatky z iných miest. Ich majitelia často nechcú platiť za ročnú parkovaciu kartu, a ak si ju nevybavia, budú predmetom štandardného hodinového parkovania v spoplatnenom čase. Je v ich záujme nechať ich odstrániť, aby sa vyhli ďalším poplatkom za parkovné.

Budem musieť povinne platiť, ak auto parkujem vo vlastnej garáži?

Nie, vo vlastnej garáži samozrejme budete parkovať zadarmo. Pokiaľ však chcete využívať benefity bonusovej karty, t.j. 2 hodiny bezplatného parkovania denne v ostatných zónach (týka sa spoplatnených časov) môžete tento benefity získať za registračný poplatok 10 eur/rok.

Myslíme ekologicky a máme 2 autá - elektromobily, budeme mať nejakú výhodu alebo zľavu?

Áno, elektromobily budú mať zľavu 50 % z hodinového parkovného (t.j. v cieľovej lokalite). Rezidentská parkovacia karta zvýhodnená nebude, lebo v ponímaní priestoru, ktorý zaberajú rovnaký priestor ako ostatné motorové vozidlá.

Ako sa parkovacia politika dotkne taxi služieb?

Súčasťou vyznačenia parkovacích miest bude aj vyznačenie miest pre krátkodobé zastavenie – tzv. drop-off zón (cikcak čiara), ktoré budú určené na krátkodobé zastavenie vozidiel zásobovania, taxislužby, kuriérov, doručenia jedla, či ľudí ktorí potrebujú bezpečne vyložiť spolujazdcov. Na týchto miestach nebude možné stáť, sú určené len pre krátkodobé zastavenie.

Rôzne otázky

Som Bratislavčan a platím tu dane. Prečo neplatia len ostatní?

Parkovacia politika nesúvisí s daňami, ani nemá byť spôsob ako získať viac peňazí do rozpočtu – je to nástroj na reguláciu dopravy, zvýšenie kvality života a udržateľnom rozvoji. Problém statickej a dynamickej dopravy sa týka aj vozidiel Bratislavčanov aj ľudí z regiónu. Aj Bratislavčania svojimi autami prispievajú k dopravným zápcham, zhoršeniu životného prostredia a pri parkovaní rovnako zaberajú verejný priestor. Navyše, drvivú väčšinu automobilovej dopravy v Bratislave tvoria práve obyvatelia Bratislavy. Napríklad, v lokalite okolo Mlynských nív, kde ľudia dochádzajú za prácou, patrilo zhruba 89% áut parkujúcich cez deň práve obyvateľom nášho mesta. Zaregulovanie iba tých, ktorí dochádzajú do Bratislavy z okolia by zásadne situáciu s parkovaním a dopravou nezlepšilo.

Kam pôjdu príjmy z parkovania?

Časť peňazí získajú mestské časti (získané na území MČ) a môžu ich použiť na akýkoľvek účel. Veríme, že sa vrátia do udržateľnej mobility vo forme zlepšenia pešej a cyklistickej dopravy alebo budovania parkovísk. Financie získané mestom, budú príjmom do fondu mobility, ktorý je špecificky zriadený pre tento účel. Z fondu mobility budú financované projekty v jednotlivých MČ (parkovacie domy, cyklotrasy) ale aj celomestské projekty ako nákup nízkopodlažných vozidiel MHD, rozširovanie električkových tratí či budovanie záchytných parkovísk.