Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

I am a zone resident

We want to make parking more accessible for the inhabitants of Bratislava near their place of residence.

As a resident, you will be able to park anywhere in the zone of your permanent address for €39.00/year, including 100/150 free hours for your visitors. Whether your visitors are your friends, family or tradesmen, you can provide them with free parking hours.

Do you want to park where you live?

A resident card is €39/year for the first car, €150/year for the second car in your household, and €500/year for the third car in your household. A maximum of 3 resident cards can be issued for one flat.

PRICE LIST

1.   39 €/year

2.   150 €/year

3.   500 €/year

Za rezidentskú kartu pre prvé auto zaplatíte 39 €/rok, za druhé auto v domácnosti platíte 150 €/rok a za rezidentskú kartu pre tretie auto v domácnosti platíte 500 €/rok. Na jeden byt je možné vydať maximálne 3 rezidentské karty.

CENNÍK

1.   39 €/rok

2.   150 €/rok

3.   500 €/rok

Are you a resident who expects visitors?

You can obtain a free card for your visitors to park near your place of residence:

with a resident card ……………… 100h/year

without a resident card ………….. 150h/year

disabled persons with personal assistance ….. 500h/year

V mieste svojho bydliska môžete bezplatne získať kartu pre svoje návštevy:

k rezidentskej karte ……………. 100h/rok

bez rezidentskej karty ………… 150h/rok

ŤZP s osobnou asistenciou 500h/rok

Do you want to park outside your resident zone?

With the bonus card, you can park outside your resident zone for 2 hours each day for €10/year. You can make use of these hours to pick up your children from school, do your shopping, take care of official matters or go to the doctor.

 

The bonus card does not apply to the band A tariff, where the charges apply to everyone. If you do not buy the bonus card or if you have used up your 2 bonus hours, you will be charged for parking according to the hourly tariff for the zone in which you are parking.

CENNÍK

2h 10 €/year

Vďaka bonusovej karte môžete parkovať mimo svojej rezidentskej zóny 2 hodiny každý deň za 10 eur/rok. Tieto hodiny môžete využiť na vyzdvihnutie detí zo školy, na nákup, či návštevu úradu alebo lekára.

Bonusová karta sa nevzťahuje na tarifné pásmo A, ktoré je spoplatnené pre všetkých. Pokiaľ si nezakúpite bonusovú kartu alebo vyčerpáte 2 bonusové hodiny, parkujete v spoplatnenom čase podľa hodinovej tarify pre zónu, ktorú navštevujete.

CENNÍK

2h 10 €/rok

How will you know where to park?

Modrá tabuľa

A blue PAAS sign indicates residential parking. The codePE 1 designates parking spaces for holders of resident cards for the Petržalka 1 zone.

Modrá tabuľa

A blue PAAS sign indicates residential parking. The codePE 1 designates parking spaces for holders of resident cards for the Petržalka 1 zone.

Map of paid parking