Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

I am not a zone resident

As a visitor, you pay for parking in Bratislava according to the hourly tariffs and controlled hours in individual zones.

You can also park in the growing number of park-and-ride facilities and make use of the constantly improving public transport system or suburban rail services. The exception is subscribers, i.e., persons who do business or own property in a regulated zone.

How will you know where to park?

A green PAAS sign indicates non-resident parking. A numerical code marks the given zone and is used for zone identification when paying. By scanning the QR code, you will be able to use a mobile application to pay for parking according to the hourly rate.

Zelená tabuľa PAAS značí nerezidentské parkovanie s číselným kódom, ktorý označuje danú zónu a slúži na identifikáciu zóny pri platení.

Overview of prices of parking zones

Tarrif zone

Tariff zone A

Tariff zone B

Tariff zone C

Tariff zone D

Price

2,00 EUR/ h

1,50 EUR/ h

1,00 EUR/ h

0,50 EUR/ h

Overview of prices of parking zones

Tariff zone A – 2,00 EUR/ h

Tariff zone B – 1,50 EUR/ h

Tariff zone C – 1,00 EUR/ h

Tariff zone D – 0,50 EUR/ h

*You will find the tariff zone and tariff assigned to a specific zone on the map

Are you a resident of Bratislava who parks in a different zone?

As a resident of Bratislava, you can buy a bonus card that allows you to park in a different zone for 2 hours each day. After the bonus 2 hours are used up, you will pay for parking according to the hourly rate valid in the given zone. The exception is the band A tariff, for which the bonus card is not valid.

PRICE LIST

2h   10 € /year

As a resident of Bratislava, you can buy a bonus card that allows you to park in a different zone for 2 hours each day. After the bonus 2 hours are used up, you will pay for parking according to the hourly rate valid in the given zone. The exception is the band A tariff, for which the bonus card is not valid.

PRICE LIST

2h  10 € /year

Parking discounts

Electric vehicle

50% discount on hourly parking within regulated zones

Shared vehicles

100% discount on hourly parking in all paid parking zones for shared vehicles registered with the municipal authority of Bratislava.

Holders of the disability card

Holders of the national disability card are entitled to free parking in the parking spaces designated for the disabled in accordance with a decree. In addition, disabled persons registered in the system are entitled to a 90% discount on the hourly rate.

Electric vehicle

50% discount on hourly parking within regulated zones

Shared vehicles

100% discount on hourly parking in all paid parking zones for shared vehicles registered with the municipal authority of Bratislava.

Holders of the disability card

Holders of the national disability card are entitled to free parking in the parking spaces designated for the disabled in accordance with a decree. In addition, disabled persons registered in the system are entitled to a 90% discount on the hourly rate.

Subscriber parking card

1. Business owners

A subscription parking card is available to persons who operate a business on the basis of a trade license or other license pursuant to special regulations, whose place of business, registered office or establishment is located in the zone for which the parking card is issued and who has a relationship to the motor vehicle to which the parking card has been assigned, i.e.: 

1. they are the holder of the motor vehicle, or

2. they have concluded a lease agreement or a similar agreement with a legal entity or a sole trader authorised to operate a motor vehicle rental business.

2. Vlastník nehnuteľností

Nárok na abonentskú parkovaciu kartu má osoba, ktorá je vlastníkom nehnuteľnosti v zóne (a nemusí mať trvalý pobyt v zóne), pre ktorú je parkovacia karta vydaná a má vzťah k motorovému vozidlu, ku ktorému je parkovacia karta priradená, to znamená že:

1. je držiteľom motorového vozidla,

2. má motorové vozidlo evidované na svoju živnosť,

3. užíva motorové vozidlo zamestnávateľa na súkromné
účely,

4. je členom orgánu právnickej osoby (napr. členom štatutárneho orgánu, členom dozornej rady, spoločníkom a pod.) a užíva motorové vozidlo tejto právnickej osoby na súkromné účely alebo

5. má uzatvorenú nájomnú zmluvu alebo obdobnú zmluvu s právnickou osobou alebo fyzickou osobou-podnikateľom oprávnenou na prenájom motorových vozidiel.

Jednému žiadateľovi je možné vydať len jednu abonentskú parkovaciu kartu pre jednu zónu.

Prehľad cien Abonentských kariet 

Tarifné pásmo

Abonent 1

Abonent 2

Abonent 3

Abonent 4

Ročná

2 000,00

1 500,00 €

1 000,00 €

500,00 €

Mesačná

200,00 €

150,00 €

100,00 €

50,00 €

Týždenná

50,00 €

37,50 €

25,00 €

12,50 €

Tarifné pásmo

Abonent 1

Ročná – 2000,00

Mesačná – 200,00

Týždenná – 50,00 €

Tarifné pásmo

Abonent 2

Ročná – 1500,00

Mesačná – 150,00

Týždenná – 37,50 €

Tarifné pásmo

Abonent 3

Ročná – 1000,00

Mesačná – 100,00

Týždenná – 25,00 €

Tarifné pásmo

Abonent 4

Ročná – 500,00

Mesačná – 50,00

Týždenná – 12,50 €

Map of paid parking

P+R facilities

The objective of building park-and-ride facilities is primarily to reduce the volume of individual vehicle traffic headed for the city centre and residential zones and to enable visitors to park their cars outside of Bratislava directly adjacent to train stations in the towns and municipalities of the Bratislava Self-Governing Region, the Trnava Self-Government Region, or on the outskirts of the city, and then transfer  to the city’s public transport system.

There are already several park-and-ride facilities in the Bratislava Self-Governing Region (e.g., at the train station in Malacky, Pezinok, Senec, Svätý Jur, etc.). In Bratislava, there is a facility adjacent to the Vrakuňa Cemetery and we are in the process of preparing additional facilities, for instance, in Rača, Zlaté piesky, Petržalka, and also other car parks closer to the city centre. We will keep you informed.