Ochrana osobných údajov

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava poskytuje nasledovné informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov v súlade s nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“):

Identifikačné a kontaktné údaje

Prevádzkovateľ:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava
IČO: 00 603 481
Kontaktné údaje: [email protected], tel.:+421 259 356 111

Kontaktné údaje zodpovednej osoby

Zodpovedná osoba: [email protected]
Uplatnenie práv dotknutých osôb: [email protected]

Informácie k spracúvaniu osobných údajov

Účel spracúvania a právny základ spracúvania osobných údajov

Účel spracúvania
Parkovacia politika-parkovné

právny základ
čl. 6 ods.1 písm. e) GDPR

kategórie dotknutých osôb
Vodiči motorových vozidiel/prevádzkovatelia motorových vozidiel

kategória osobných údajov
EČV vozidla, číslo platobnej karty, emailova adresa, ip adresa, model a id zariadenia, operačný systém a jeho verzia

lehota na výmaz
3 mesiace, odo dňa dosiahnutia účelu

kategória príjemcov
orgány verejnej správy o ktorých to ustanovuje zákon

Povinnosť poskytnutia osobných údajov Hlavnému mestu SR Bratislava
Dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje osobné údaje v uvedenom rozsahu. Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zaslať prihlasovacie údaje a teda zúčastniť sa online podujatia.

Automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie, služby informačnej spoločnosti Hlavné mesto SR Bratislava nevykonáva ani spracúvanie osobných údajov založené na automatizovanom individuálnom rozhodovaní, nevykonáva profilovanie ani neposkytuje služby informačnej spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1 GDPR a § 15 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov.

Ochrana práv dotknutých osôb

V súlade s čl. 15 až 22 GDPR a § 21 až 28 zákona o ochrane osobných údajov sa vo všeobecnosti uplatňujú nasledovné práva dotknutých osôb:
a) právo na potvrdenie o spracúvaní osobných údajov,
b) právo na prístup k osobných údajov,
a) právo na opravu osobných údajov,
b) právo na výmaz osobných údajov,
c) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
d) právo na prenosnosť osobných údajov,
e) právo namietať spracúvanie osobných údajov,
f) právo na neuplatňovanie rozhodovania založeného na automatizovanom individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania.

Právo na potvrdenie a prístup k osobných údajom
Dotknutá osoba má právo vyžiadať si potvrdenie od Hlavného mesta SR Bratislava, ako prevádzkovateľa o tom, či sa spracúvajú jej osobné údaje. Rovnako má dotknutá osoba právo požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré sa o nej spracúvajú, vrátane nasledovných informácií:
a) účel spracúvania osobných údajov, ktorý sa jej týka,
b) kategórie spracúvaných osobných údajov na daný účel,
c) identifikáciu príjemcov alebo kategórií príjemcov, ktorým boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté,
d) dobu uchovávania osobných údajov alebo ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
e) zdroj osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
f) informácia o existencii práva požadovať opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
g) informáciu o práve podať sťažnosť, resp. návrh na začatie konania na úrad na ochranu osobných údajov,
h) informáciu, či sa v podmienkach Hlavného mesta SR Bratislava vykonáva automatizované individuálne rozhodovanie alebo profilovanie.

Právo na opravu osobných údajov
Dotknutá osoba má právo na to, aby jej osobné údaje boli bez zbytočného odkladu opravené. Dotknutá osoba má taktiež právo žiadať o doplnenie jej neúplných osobných údajov.

Ak má dotknutá osoba záujem byť informovaná o oznámení plnenia tejto povinnosti voči príjemcom jej osobných údajov, je potrebné o to požiadať.

Právo na výmaz osobných údajov
Dotknutá osoba má právo na to, aby jej osobné údaje boli bez zbytočného odkladu vymazané, ak:
a) už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali a/ alebo spracúvali,
b) dotknutá osoba odvolá súhlas so spracúvaním osobných údajov a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie,
c) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účely plnenia úloh vo verejnom záujme a oprávnené záujmy a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účely marketingu,
d) osobné údaje sa spracúvajú nezákonne na základe rozhodnutia úradu na ochranu osobných údajov alebo iného orgánu príslušného na rozhodnutie o nezákonnom spracúvaní,
e) dôvodom pre výmaz je splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

Právo na výmaz, ak sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1 GDPR alebo § 15 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov sa v podmienkach Hlavného mesta SR Bratislava neuplatňuje; služby informačnej spoločnosti Hlavné mesto SR Bratislava neposkytuje.

Povinnosť vymazať osobné údaje sa však neuplatňuje, ak je daná výnimka podľa čl. 17 ods. 3 GDPR alebo § 23 ods. 4 zákona o ochrane osobných údajov.

Ak má dotknutá osoba záujem byť informovaná o oznámení plnenia tejto povinnosti voči príjemcom jej osobných údajov, je potrebné o to požiadať.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
Dotknutá osoba má právo na to, aby sa spracúvanie jej osobných údajov obmedzilo, ak:
a) namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho overiť si správnosť osobných údajov,
b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné na základe rozhodnutia úradu na ochranu osobných údajov alebo iného orgánu príslušného na rozhodnutie o nezákonnom spracúvaní a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
c) Hlavné mesto SR Bratislava už nepotrebuje osobné údaje na dosiahnutie účelu spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku,
d) namieta spracúvanie osobných údajov za účelom plnenia úloh vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci v rámci originálnych kompetencií alebo preneseného výkonu štátnej správy zverenej Hlavnému mestu SR Bratislave, ako prevádzkovateľovi a na oprávnené záujmy, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Hlavného mesto SR Bratislava prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Dotknutej osobe bude vopred oznámené zrušenie obmedzenia jej osobných údajov.

Ak má dotknutá osoba záujem byť informovaná o oznámení plnenia tejto povinnosti voči príjemcom jej osobných údajov, je potrebné o to požiadať.

Právo na prenosnosť osobných údajov
Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Hlavnému mestu SR Bratislava, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné. Možnosť prenositeľnosti sa individuálne posúdi v každom prípade.

Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci v rámci originálnych kompetencií alebo preneseného výkonu štátnej správy zverenej Hlavnému mestu SR Bratislava, ako prevádzkovateľovi.

Uplatnenie práva na prenosnosť osobných údajov zo strany dotknutej osoby rovnako nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb.

Právo namietať spracúvanie osobných údajov
Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov, ak sa spracúvanie:
a) uskutočňuje za účelom splnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci v rámci originálnych kompetencií alebo preneseného výkonu štátnej správy zverenej Hlavnému mestu SR Bratislava, ako prevádzkovateľovi,
b) vykonáva za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany,
c) vykonáva na účely priameho marketingu vrátane profilovania, v akom profilovanie súvisí s priamym marketingom.

Profilovanie Hlavné mesto SR Bratislava nevykonáva.

Dotknutá osoba nemá právo namietať spracúvanie osobných údajov z dôvodov verejného záujmu, ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel.

Právo na neuplatňovanie rozhodovania založeného na automatizovanom individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania
Právo na neuplatňovanie rozhodovania založeného na automatizovanom individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania sa v podmienkach Hlavného mesta SR Bratislava neuplatňuje; Hlavné mesta SR Bratislava nevykonáva spracúvanie založené na automatizovanom individuálnom rozhodovaní a nevykonáva ani profilovanie.

Spôsob uplatnenia práv

Predmetné práva si dotknutá osoba môže uplatniť:
a) písomne doručením žiadosti osobne do podateľne alebo poštou na adresu: Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
b) elektronicky na e-mailovej adrese [email protected]
c) telefonicky na tel. č.: 02/59 356 323
d) osobne na pracovisku prvého kontaktu magistrátu, kde sa s dotknutou osobou spíše záznam o výkon práv dotknutej osoby.

Ak vzniknú oprávnené pochybnosti o totožnosti dotknutej osoby, ktorá si uplatnila svoje práva, Hlavné mesto SR Bratislava je oprávnené vykonať overenie jej totožnosti, napríklad vyžiadaním si dodatočných informácií, jej predvolaním, ak je to účelné a overením dokladu jej totožnosti alebo iným vhodným spôsobom.

Kontakt s dozorným orgánom
Ak sa dotknutá osoba domnieva, že boli pri spracúvaní osobných údajov Hlavným mestom SR Bratislava porušené jej práva, má právo podať na úrad na ochranu osobných údajov sťažnosť, resp. návrh na začatie konania v súlade so zákona o ochrane osobných údajov.